Kerncijfers

€ miljoen tenzij anders vermeld

Boekjaar 2017

 Boekjaar 2016

Financiën

Netto-omzet
1.697 1.584
Overige baten
143 139
Bedrijfskosten
1.535 1.516
Bedrijfsresultaat
305 207
Resultaat na belastingen
203 282
Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten en fair value- mutaties 309 241
Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value-mutaties
206 132
Investeringen in materiële vaste activa
666 680
Kasstroom uit operationele activiteiten
454
376
                                                                                                                                        31-12-2017          31-12-2016          
Totaal activa  
8.069
7.735     
Totaal eigen vermogen
3.942 3.864
Nettoschuldpositie ¹
1.888 1.693

€ miljoen tenzij anders vermeld                                                                          

Boekjaar 2017 

Boekjaar 2016 

 Ratio

 ROIC ²
4,6 %
3,5 %
 FFO / nettoschuldpositie ³
27,4 % 26,6 %
 Rentedekking 4
10,2
8,3
 Nettoschuldpositie / (nettoschuldpositie + eigen  vermogen)
34,4 % 32,6 %
 Solvabiliteit 5
56,7 % 58,5 % 

€ miljoen tenzij anders vermeld                                                                          

Boekjaar 2017 

Boekjaar 2016

Medewerkers
Aantal medewerkers (in FTE) 5.719 5.621

Klanten

Klanttevredenheid consumentenmarkt 
47 %
51 %
Klanttevredenheid zakelijke markt 6
39 % 36 %
Uitvalduur elektriciteit (in minuten) 7
20,9 23,3

Toelichting

  1. De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen en beleggingen die vrij ter beschikking staan.
  2. De return-on-invested-capital (ROIC) betreft het 12-maands bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair valuemutaties, aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en belastingen, gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerde vermogen (= som boekwaarde immateriële, materiële en financiële vaste activa en werkkapitaal minus vooruitontvangen opbrengsten).
  3. De ratio Funds From Operations (FFO) / netto schuldpositie betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties, de bijzondere posten en fair value-mutaties, verhoogd met afschrijvingen en amortisaties op de materiële en immateriële vaste activa en gedeeld door de netto schuldpositie.
  4. De ratio rentedekking betreft het resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatentie en de bijzondere posten en fair value-mutaties, verhoogd met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties.
  5. Onder solvabiliteit wordt verstaan het eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar gedeeld door het balanstotaal minus de vooruit ontvangen opbrengsten.
  6. Vanaf 2017 rapporteert Alliander over de klanttevredenheid met behulp van de Net Effort Score (NES). Voor vergelijkingsdoeleinden zijn ook de scores van 2016 volgens deze definitie weergeven.
  7. De uitvalduur geeft in minuten weer de gemiddelde duur dat onze klanten in het Liander-gebied in een periode van een jaar geen elektriciteit hebben.