Versterking kapitaalstructuur Alliander

De energietransitie en het Klimaatakkoord hebben enorme impact op onze taak als netbeheerder. De komende jaren moet de capaciteit van onze elektriciteitsnetten op veel plekken worden verdubbeld. Dit vergt grootschalige investeringen in onze netten.

We verwachten dat de totale investeringen op korte termijn oplopen tot ca. € 1,2 miljard per jaar. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar terug. Om het daarvoor benodigde geld op de markt te kunnen lenen en tegelijk een financieel solide bedrijf te blijven, is versterking van het eigen vermogen van Alliander nodig. Hiervoor werken wij parallel aan een drietal sporen:

 • Alliander blijft inzetten op het verlagen van de kosten van de organisatie en het verhogen van de productiviteit;
 • Alliander is in gesprek met de toezichthouder (Autoriteit Consument & Markt, ACM) om de inkomstensystematiek van netbeheerders beter toe te snijden op de uitdagingen van de energietransitie;
 • Alliander doet een beroep op haar aandeelhouders.

Financieringsverzoek

Op 31 mei jl. hebben we onze aandeelhouders een concreet verzoek gedaan om tenminste pro-rata te participeren in een reverse converteerbare hybride aandeelhouderslening van € 600 miljoen. Deelname aan deze obligatielening stelt Alliander daarnaast in staat om met behulp van een solide A-rating profiel de komende jaren dividend aan de aandeelhouders uit te blijven keren. Bovendien krijgen de aandeelhouders een aantrekkelijk marktconform rendement op de lening gedurende de looptijd. Wij zijn er van overtuigd dat we hiermee een interessant voorstel aan de aandeelhouders hebben voorgelegd, dat tegemoet komt aan de belangen van zowel de aandeelhouder als Alliander.

Veelgestelde vragen

Om de achtergrond van ons verzoek verder toe te lichten hebben we voor onze aandeelhouders op 16 en 18 juni 2021 informatiesessies georganiseerd. Op basis van deze sessies hebben we een lijst opgesteld met veelgestelde vragen met betrekking tot het financieringsverzoek. Dit is een dynamisch overzicht: als wij nieuwe vragen ontvangen, voegen wij deze – inclusief antwoord – aan deze pagina toe.

De vragen en antwoorden zijn ingedeeld in de onderwerpen:

 • Achtergrond financieringsverzoek
 • Financiële positie van Alliander
 • Belang van een A rating
 • Verzoek aan de aandeelhouders
 • Uitleg over de conversie
 • Kapitaalversterking en te verwachten dividend
 • Vervolgproces
 • Overige vragen

Achtergrond financieringsverzoek

 • Alliander investeert volop in een betrouwbare energievoorziening, die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. De investeringen die wij de komende jaren in de energie-infrastructuur moeten doen, zijn cruciaal om de afspraken uit het Klimaatakkoord voor 2030 waar te kunnen maken.

  Ondertussen versnelt de energietransitie en zien wij steeds meer duurzame lokale opwek én een groeiende vraag naar elektrisch vermogen. Dit vraagt grote aanpassingen van het energiesysteem. Als gevolg hiervan moet de capaciteit van onze elektriciteitsnetten de komende jaren op veel plekken worden verdubbeld. Hoewel we onze investeringen in het elektriciteitsnet fors hebben uitgebreid, moet er nog een grote inspanning gedaan worden om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Daarnaast zijn deze investeringen ook randvoorwaardelijk voor de verdere economische ontwikkeling in ons verzorgingsgebied. Dit vergt extra investeringen in onze netten en wij verwachten dat de totale investeringen op korte termijn oplopen tot ongeveer € 1,2 miljard per jaar. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar terug.

  Dit doen wij vanuit een gezonde financiële positie. Om deze positie te kunnen behouden, zijn maatregelen nodig om de eigen vermogenspositie van Alliander te versterken. Alleen met deze kapitaalversterking kan Alliander de energietransitie tegen acceptabele kosten financieren, zijn we in staat om met onze aandeelhouders de doelen uit het Klimaatakkoord en andere opgaven te realiseren en blijven we een financieel gezond bedrijf.

Financiële positie van Alliander

 • Wij kunnen investeren in onze netten dankzij onze gezonde financiële positie. Dit stelt ons in staat om onze missie uit te voeren en een faciliterende rol te spelen in de energietransitie. Ons financieel beleid is zo ingericht dat wij in staat zijn een solide A rating te kunnen handhaven.

  Tegelijk moeten we als gevolg van de energietransitie de komende jaren enorm veel investeren in onze energienetten. Op dit moment moeten we veel meer investeren dan dat we ontvangen uit de tarieven en dit betekent dat we steeds meer moeten lenen om onze investeringen te kunnen financieren. Extra kapitaal is nodig om te zorgen dat we financieel gezond blijven.

 • Belangrijkste uitgangspunt is dat we een A rating willen behouden, zodat we financieel gezond blijven Een A rating biedt ons de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden geld op de kapitaalmarkt aan te trekken, zodat we  de energietransitie op een kosteneffectieve wijze kunnen realiseren. Om te bepalen wat daarvoor nodig is, is gekeken naar de prognoses van inkomsten en uitgaven van Alliander voor de komende 10 jaar.

Belang van een A rating

 • Een rating wordt verstrekt door internationale rating-bureaus, zoals Moody’s en S&P, en geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat een bedrijf leningen terug kan betalen. Bij een A rating zullen kredietverleners tegen gunstige voorwaarden geld ter beschikking stellen, omdat de kans op rentebetaling en aflossing zeer groot is. Een A rating is gewenst om goede toegang tot de kapitaalmarkt te houden en tegen acceptabele kosten geld te kunnen lenen. Ook gaat de ACM er in de regulering vanuit  dat regionale netbeheerders een A rating hebben.

 • Voor het behoud van de A rating is het van belang dat Alliander actief maatregelen neemt om financieel gezond te blijven. Om de voor de energietransitie benodigde investeringen te doen, werken we parallel aan een drietal sporen:

  1. Alliander werkt zelf aan kostenbesparingen, het verhogen van de productiviteit en inzet innovaties om slimmer en efficiënter te werken;
  2. Er vinden gesprekken plaats met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de inkomstensystematiek van netbeheerders beter toe te snijden op de uitdagingen van de energietransitie. Ook worden gesprekken gevoerd met ACM en de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK) over mogelijke oplossingen voor het bredere financieringsprobleem in de sector en;
  3. De aandeelhouders zijn verzocht om te participeren in een reverse converteerbare hybride obligatielening van € 600 miljoen. Hiermee kan de financiële soliditeit van Alliander worden geborgd, blijft Alliander in staat om de komende jaren dividend aan de aandeelhouders uit te keren en kunnen wij onze publieke taak als netbeheerder blijven realiseren.
 • Netbeheer Nederland heeft op 31 mei jl, mede namens Liander, haar zienswijze ingediend op de ontwerp-methodebesluiten; het voorstel van de ACM waarin staat hoe de tarieven van netbeheerders de komende jaren (van 2022 tot 2026) worden vastgesteld. De ACM houdt hierin naar het oordeel van de netbeheerders nog onvoldoende rekening met de fors oplopende investeringen die van de netbeheerders verwacht worden in het kader van de energietransitie. Dat kan leiden tot grote financiële uitdagingen voor de ombouw van het energiesysteem. Daarom roepen de netbeheerders de ACM op om in de elektriciteitstarieven meer rekening te houden met de energietransitie, net zoals dat bij de gastarieven is gedaan. De ACM publiceert eind september de definitieve methodebesluiten.

 • De gevraagde € 600 miljoen is slechts een beperkt deel van de vermogensbehoefte in de komende jaren. Er moet de komende jaren een veelvoud van dat bedrag geleend worden op de kapitaalmarkt. Het is belangrijk om dat tegen gunstige voorwaarden te kunnen blijven doen. Op het moment dat Alliander een lagere rating dan een A rating heeft, stijgen de kosten van het lenen en stijgen dus de maatschappelijke kosten van de energietransitie. Ook heeft dit een negatieve impact op de winstgevendheid en daarmee op het dividend dat de aandeelhouders ontvangen. Daarnaast gaat de ACM in de vergoedingssystematiek ook van een A rating uit.

  Op het moment dat we onder de A rating zakken, ontstaat een mismatch tussen inkomsten en uitgaven en komen we in een negatieve spiraal terecht. Bij de huidige rentestand valt deze mismatch nog mee, maar wanneer de marktrente stijgt, neemt het verschil in kosten voor een lening op basis van en  A of een A- (of lager) rating (sterk) toe.

Verzoek aan de aandeelhouders

 • Alliander vraagt de aandeelhouders om te participeren in een reverse converteerbare hybride obligatielening van € 600 miljoen. Alliander kan de lening – onder nauwkeurig omschreven voorwaarden –  t.z.t. geheel of gedeeltelijk converteren naar aandelen, waarmee het mogelijk blijft om de komende jaren én de energietransitie te financieren én een goede rating te behouden. Zolang de lening niet (geheel) is geconverteerd ontvangen de aandeelhouders een marktconforme rente.

 • Dat is een afweging die iedere aandeelhouder zelf moet maken. Niet-deelname heeft op termijn consequenties voor het aandeel in het uit te keren dividend en het stemrecht (verwatering). Als een aandeelhouder besluit niet te participeren, krijgen de andere aandeelhouders de kans om boven pro rata deel te nemen aan de beoogde lening.

 • De systematiek wordt beschreven in de leningsdocumentatie. In het geval dat er aandeelhouders zijn die niet of minder dan pro-rata deelnemen, wordt het eventuele tekort verdeeld onder de aandeelhouders die hebben aangeven meer dan pro-rata te willen deelnemen, om zo alsnog tot het benodigde bedrag van € 600 miljoen te komen. Als minimale ondergrens wordt een bedrag van € 550 miljoen gehanteerd. Wanneer er in totaal voor minder dan € 550 miljoen wordt ingeschreven, heeft Alliander het recht om van de voorgenomen lening af te zien. De kapitaalstructuur moet dan op een andere manier worden versterkt, waarbij inhouding van dividend voor de hand ligt.

 • Het benodigde bedrag wordt in een keer opgehaald en draagt direct al bij aan versterking van de kapitaalstructuur van Alliander. In de beoordeling van de kredietwaardigheid door rating-bureau S&P telt de lening bij uitgifte namelijk direct voor 50% mee als eigen vermogen en kan, wanneer nodig, onder voorwaarden deels of geheel worden omgezet in aandelen. Op deze wijze blijft  de financiële soliditeit van Alliander geborgd, blijft Alliander in staat om de komende jaren dividend aan de aandeelhouders uit te keren en kunnen wij onze publieke taak als netbeheerder blijven uitvoeren. Het is daarbij ook belangrijk om te onderstrepen dat de gevraagde financiering bedoeld is om met een versterkte balans geld op de kapitaalmarkt te lenen. De aandeelhoudersbijdrage is ongeveer 15% van onze totale kapitaalbehoefte tot 2030.

 • Als door onvoldoende participatie vanuit de aandeelhouders de ondergrens van € 550 miljoen niet wordt gehaald en Alliander moet afzien van uitgifte van de voorgenomen reverse converteerbare hybride obligatielening, is stopzetting van dividenduitbetaling een reëel scenario om alsnog de eigen vermogenspositie te versterken. Andere opties, zoals aanpassing van de regulering, eventuele participatie vanuit het Rijk of en het verbreding van de huidige aandeelhoudersbasis, zijn geen reële alternatieven om op korte termijn financieel solide te blijven.

 • Alliander heeft veel leningen op de kapitaalmarkt aangetrokken en zal dat de komende jaren blijven doen. De kapitaalmarkt is en blijft de belangrijkste financieringsbron voor onze investeringen. De gevraagde aandeelhoudersbijdrage is ongeveer 15% van onze totale kapitaalbehoefte tot 2030 en hebben wij nodig om kredietwaardig te blijven en het resterende bedrag te kunnen lenen.

 • Veruit het grootste deel van de kapitaalbehoefte wordt gedekt met leningen op de kapitaalmarkt. Over de periode tot aan 2030 is het bedrag dat we van de aandeelhouders vragen slechts 15% van onze vermogensbehoefte. Het is wel een heel belangrijke bijdrage, omdat hiermee langjarig een A rating mogelijk blijft.

 • De obligatielening waaraan wordt gerefereerd kwalificeert voor de beoordeling van de kredietwaardigheid ook voor 50% als eigen vermogen, maar heeft geen conversierecht. In onze modellen gaan we ervan uit dat we – naast de versterking van het eigen vermogen met € 600 miljoen – in de toekomst dit soort hybride obligatieleningen blijven aantrekken op de kapitaalmarkt. Het gaat om een combinatie van oplossingen.

 • Wij verwachten dat de huidige lening richting 2030 voldoende ruimte geeft. Gegeven alle onzekerheden is lastig uitspraken te doen over de periode daarna.

 • Met de leden van het Grootaandeelhoudersoverleg zijn verschillende financieringsopties verkend, met als doel te komen tot een optie die past bij de kapitaalbehoefte van Alliander en oog heeft voor de belangen van de aandeelhouders. De verschillende opties voor een kapitaalinjecties zijn uitgebreid afgewogen. Hierbij is onder meer gekeken naar een nieuwe uitgifte van aandelen en beperking van het dividend. Alles afwegende bleek een reverse converteerbare hybride lening van € 600 miljoen voor zowel de aandeelhouders als Alliander het meest geëigende instrument passend bij de huidige omstandigheden. Ook omdat dit instrument de flexibiliteit aan aandeelhouders biedt om onafhankelijk van elkaar te besluiten om te participeren. Met de beoogde lening blijft Alliander komende jaren in staat dividend uit te keren, ontvangen de aandeelhouders – zolang de lening uitstaat – daarnaast een marktconforme rentevergoeding en kan Alliander de investeringen in de energietransitie continueren. Dit wordt onderschreven door de externe adviseur van de aandeelhouders.

Uitleg over de conversie

 • De belangrijkste voorwaarden voor conversie zijn:

  • als de A rating in gevaar komt en de financiële ratio FFO/Netto schuldpositie onder de 16% komt, en
  • bij een neerwaartse bijstelling van de rating (rating downgrade) of een aankondiging van een op korte termijn verwachte neerwaartse bijstelling van de rating (rating on credit watch negative). Met andere woorden als de rating agencies aangeven dat de kredietwaardigheid van Alliander per direct of naar verwachting op korte termijn een belangrijke neerwaartse bijstelling krijgt.

  Met de Grootaandeelhouders zijn expliciete afspraken gemaakt om te voorkomen dat conversie plaatsvindt bij een tijdelijke daling van de FFO/Netto schuldpositie. De noodzaak voor conversie moet door een onafhankelijke adviseur worden gevalideerd. Voor meer details wordt verwezen naar de leningsdocumentatie.

 • Bij conversie wordt een zorgvuldig proces doorlopen:

  • In samenspraak met een afvaardiging van de aandeelhouders (Lenders Committee) wordt een onafhankelijke adviseur aangesteld (een Independent Valuation Service Provider)
  • Deze onafhankelijke adviseur valideert de noodzaak voor conversie, het voorgestelde te converteren bedrag en bepaalt de conversieprijs waartegen leningdelen worden omgezet in aandelen Alliander
  • Het Lenders Commitee laat met een eigen adviseur een fairness opinion uitvoeren op het werk van de Independent Valuation Service provider.
  • Indien overeenstemming is op alle punten, vindt conversie plaats.
 • Gedurende de tijd dat de lening uitstaat, krijgen de deelnemende aandeelhouders een marktconforme rentevergoeding. Aandeelhouders die meedoen in de lening krijgen hier na conversie gewone aandelen voor terug.

 • Op basis van de huidige projecties van winstgevendheid na conversie verwachten we een variabel en niet gegarandeerd rendement in dezelfde orde grootte als de rente op de lening. Winstgevendheid is van veel factoren afhankelijk o.a. van de ontwikkeling van de gereguleerde kapitaalkostenvergoeding (WACC) en de investeringen, het is dus niet gegarandeerd.

 • De huidige verwachting is dat er in 2025 € 400 miljoen wordt geconverteerd en in 2028 de resterende € 200 miljoen. Conversie kan overigens enkel plaatsvinden wanneer aan de vastgestelde voorwaarden voor conversie wordt voldaan.

 • Het aandeel van aandeelhouders die niet meedoen, gaat na conversie verwateren. Voor hen gaat daarmee ook het aandeel in het uit te keren dividend naar beneden. Na conversie vervalt de renteverplichting voor de lening en komt deze ten goede van het resultaat en daarmee het dividend.

 • Deze keuze is tot stand gekomen in de afweging van de belangen van de aandeelhouders en de vennootschap. Vanuit de vennootschap gezien is uitgeven van nieuwe aandelen de meest voor de hand liggende manier om het eigen vermogen te versterken. Het gekozen instrument biedt echter flexibiliteit aan aandeelhouders om onafhankelijk van elkaar te besluiten om te participeren, is effectief vanwege de conversieoptie voor Alliander naar aandelen (wanneer nodig) en geeft participerende aandeelhouders een vast rendement tot het moment van conversie.

 • In het basisscenario (o.b.v. de huidige reguleringssystematiek en conservatieve uitgangspunten) gaan we ervan uit dat in 2025 een deel van de lening geconverteerd wordt en het restant in 2028. Op het moment dat de lening wordt geconverteerd naar aandelen, gaan deze aandelen meedelen in het uit te keren dividend van Alliander. Daarmee behoudt de aandeelhouder niet een toegezegdvast  rendement, maar een niet gegarandeerd variabel rendement dat naar verwachting in dezelfde orde grootte ligt als de rente op de lening.

 • Als Alliander erin slaagt om met behulp van haar aandeelhouders de kapitaalstructuur te versterken, dan kunnen ook de voor de energietransitie benodigde investeringen worden gedaan. Als gevolg hiervan verdubbelt het balanstotaal van Alliander richting 2030. De vergoeding o.b.v. de regulering is gebaseerd op het geïnvesteerd vermogen. De verwachting is dat de winstgevendheid in absolute zin op termijn gaat stijgen.

 • De investering is een noodzaak voor het realiseren van de doelstellingen van de energietransitie en is daarnaast vanuit aandeelhoudersperspectief financieel interessant. Gedurende de tijd dat de lening uitstaat krijgen aandeelhouders namelijk een gegarandeerd rendement. Wanneer de lening (deels) wordt geconverteerd – en dus wordt omgezet in reguliere aandelen – vervalt dit gegarandeerde rendement, maar hierdoor blijft Alliander de komende jaren wel in staat om over de uitstaande aandelen dividend te betalen. Deze uitkering is overigens afhankelijk van de winstgevendheid van Alliander.

Kapitaalversterking en te verwachten dividend

 • We kunnen geen exacte voorspelling geven, maar we voorzien dat vanaf 2022 het niveau van uit te keren dividend lager zal uitvallen als gevolg van verlaging van de gereguleerde kapitaalkostenvergoeding (WACC) en daarna weer zal stijgen als gevolg van het aansluiten van nieuwe klanten en de daarmee gepaard gaande stijging van de gereguleerde activa waarde.

 • Dit kan niet worden gegarandeerd. Echter, ook in het recent bijgestelde financieel beleid gaan we uit van een 45% pay-out van de nettowinst (na enkele toegestane correcties, zoals de bijzondere posten).

 • Aandeelhouders die niet meedoen aan de lening, zien hun aandeel na conversie verwateren. De exacte verwatering kan pas worden bepaald wanneer op het moment van conversie de aandelenprijs wordt berekend. Op grond van huidige inzichten bedraagt de verwatering bij niet-deelname circa 10%. Dit betekent dat een aandeelhouder die nu 1% van de aandelen heeft en niet meedoet, na conversie nog circa 0,9% van het totaal aantal uitstaande aandelen bezit.

 • Meedoen aan de lening geeft tijdelijk een aantrekkelijke rente en voorkomt verwatering op termijn. Daarnaast geeft het aandeelhouderschap ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Het publieke aandeelhouderschap in een kritische infrastructuur geeft niet alleen dividend en stemrecht, maar ook maatschappelijke verplichtingen, onder meer om actief bij te dragen aan realisatie van de energie-infrastructuur die nodig is om de Klimaatdoelen te halen. Als we de minimale ondergrens van € 550 miljoen niet halen, heeft Alliander het recht om van de voorgenomen lening af te zien. De kapitaalstructuur moeten dan op een andere manier worden versterkt, waarbij inhouding van dividend voor de hand ligt.

 • De samenvatting dekt een belangrijk deel van de voorgestelde situatie, maar is niet compleet. Allereerst geldt dat wanneer de minimale ondergrens van de lening van € 550 miljoen niet wordt gehaald, Alliander het  recht heeft om van de voorgenomen lening af te zien. De kapitaalstructuur moeten dan op een andere manier worden versterkt, waarbij inhouding van dividend voor de hand ligt. Verder is het zo dat bij een positieve uitkomst van ons verzoek, de deelnemers een gegarandeerde rentevergoeding ontvangen zolang de lening niet (volledig) is geconverteerd. Deze rentebetalingen komen juist in de periode dat het te verwachten dividend tijdelijk iets achteruitgaat als gevolg van de dalende gereguleerde kapitaalkostenvergoeding (WACC). In de tweede helft van dit decennium zal deze naar verwachting weer stijgen als gevolg van het aansluiten van nieuwe klanten en de daarmee gepaard gaande stijging van de gereguleerde activa waarde.

 • De rentebetaling op de lening verlaagt – na correctie voor de aftrek van het voordeel in de vennootschapsbelasting – de dividendgrondslag van de aandeelhouders. Bij de geboden rente gaat het om ca. €12 miljoen rentebetaling en daardoor ca. €9 miljoen verlaging van de dividendgrondslag.

 • Door een verlaging van de gereguleerde kapitaalkostenvergoeding (WACC) in de komende reguleringsperiode, daalt het dividend vanaf 2022. Door verlaging van de WACC nemen de inkomsten namelijk af en daalt op korte termijn de nettowinst.  Deze zal naar verwachting in de tweede helft van dit decennium weer stijgen als gevolg van de stijging van de gereguleerde activawaarde en het aansluiten van nieuwe klanten.

Vervolgproces

 • Wij hebben de aandeelhouders op 31 mei 2021 een definitief voorstel gestuurd. Dit is volgens ons een evenwichtig voorstel. Het voorstel is uitgebreid besproken met een delegatie van de aandeelhouders en getoetst door onafhankelijke adviseurs. Het is aan nu iedere aandeelhouder om zelf een afweging te maken.

 • Op het moment dat een conversie noodzakelijk is, moet de Raad van Bestuur aandelen kunnen uitgeven en heeft daarvoor toestemming van de aandeelhouders nodig. Op grond van de statuten wordt voorgesteld te besluiten tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen in verband met een mogelijke conversie van de lening en tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen, voor de duur van 5 jaar vanaf de datum van de BAvA. Zolang de lening uitstaat moet dit besluit ieder jaar opnieuw worden genomen. Dit besluit vervolgens jaarlijks ‘ververst’ in de eerstvolgende reguliere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) hierdoor is er steeds voor de volgende vijf jaar zekerheid.

 • Normaal gesproken hebben bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen een voorkeursrecht om naar rato van hun bestaande aandelenbelang aandelen te kopen. Voor deze obligatielening geldt dat de leningdelen waarvoor de aandeelhouders deelnemen aan de lening in geval van een conversie worden omgezet in aandelen Alliander. Dit geldt echter niet voor de aandeelhouders die niet deelnemen aan de lening. In dit specifieke geval is het voorkeursrecht niet van toepassing.

Overige vragen

 • Nee, om de energievoorziening nu en in de toekomst goed te kunnen borgen, volgt Liander nadrukkelijk de trends en ontwikkelingen, werken we met verschillende toekomstscenario’s en vertalen wij dit uiteindelijk in een investeringsstrategie, waarbij zowel gekeken wordt naar capaciteits- en kwaliteitsknelpunten in onze netten. Wel of niet meedoen heeft geen invloed op de specifieke locatie van investeringen in uitbreiding of onderhoud van het net. Liander consulteert en publiceert haar investeringsplannen periodiek en in deze plannen wordt op transparante wijze uiteen gezet welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen. De investeringsplannen kunt u hier vinden.

 • Het voorstel is gebaseerd op projecties en gaan uit van een maakbaar plan. Daarmee hebben we een zo realistisch mogelijk beeld van de investeringsopgave neergezet.

 • Volgens de wet mogen alleen overheden aandeelhouder van Alliander zijn. In theorie is het mogelijk dat ook andere provincies of gemeenten zich melden. De afgelopen jaren heeft zich dat niet voorgedaan en we houden er geen rekening mee dat dit op korte termijn gaat gebeuren. Daarom is het voorstel gericht op huidige aandeelhouders en denken we hen een financieel interessante propositie te kunnen bieden.

 • Deze optie is verkend. Echter een investering in eigen vermogen van Alliander voldoet niet aan de criteria die Invest-NL voor projecten hanteert. Dat betekent dat dit geen optie is om de investeringen in de netten te financieren.

 • In het basisscenario dat ten grondslag ligt aan dit voorstel zijn we uitgegaan van de conceptmethodebesluiten zoals deze recent door de ACM zijn gepubliceerd. Ook qua investeringen is een reëel conservatieve benadering gehanteerd. Kortom, we hebben een solide voorstel voorgelegd.

 • Wij kunnen eventueel een informatiebijeenkomst organiseren met BNG, maar verder geen advies geven. Aandeelhouders moeten hiervoor zelf in gesprek met BNG. Wellicht zijn er ook mogelijkheden voor De Nederlandse Waterschapsbank om te ondersteunen bij financiering, maar ook hiervoor geldt dat aandeelhouders zelf in gesprek moeten gaan met deze partij.

 • De lening wordt inderdaad aangewend voor investeringen in het gereguleerde domein en dus ten behoeve van investeringen in uitbreiding, vervanging en onderhoud van het energienet. Uit de openbare investeringsplannen van de netbeheerder Liander en de verantwoording daarover in jaarverslagen wordt duidelijk dat de totale investeringen een veelvoud zijn van het aan aandeelhouders gevraagde bedrag. De investeringsplannen van Liander worden voor vaststelling door de ACM ter consultatie voorgelegd aan alle stakeholders, inclusief aandeelhouders en uiteindelijk gepubliceerd. In deze plannen wordt op transparante wijze uiteen gezet welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen. Op deze manier borgen we transparantie en publieke verantwoording over onze investeringen.

  Aanvullend op het bovenstaande zal Alliander een specifieke en openbare rapportage opstellen over de besteding van de middelen die door middel van de gevraagde obligatielening worden opgehaald. In deze rapportage makken we duidelijk waaraan de middelen zijn besteed en wordt transparant dat de middelen alleen aangewend worden voor investeringen in het gereguleerde domein en dus ten behoeve van investeringen door Liander in uitbreiding en onderhoud van het energienet.

 • De 60 jaar is een technische looptijd en een vereiste vanuit de rating bureaus. Om de lening bij uitgifte al voor de beoordeling van de kredietwaardigheid voor 50% te kunnen kwalificeren als eigen vermogen, moet de lening achtergesteld zijn en een zeer lange looptijd hebben.

 • Rentekosten van de obligatielening zijn deels aftrekbaar en drukken inderdaad op de nettowinst. De tarieven gaan echter uit van door de ACM bepaalde genormeerde (lagere) rentelasten en de relatief hoge rentelast van de aandeelhouderslening wordt niet doorberekend aan de afnemers.