Halfjaarcijfers 2017: operationeel resultaat en investeringen stabiel

Toename klantvraag leidt tot ruim 150 extra technische vacatures

Arnhem, 28 juli 2017 - Het resultaat na belastingen van Alliander daalde van € 232 miljoen over het eerste halfjaar van 2016 naar € 93 miljoen in de eerste helft van 2017. Die daling is geheel toe te schrijven aan het wegvallen van de boekwinst van € 176 miljoen in 2016 vanwege de verkoop van Endinet. Exclusief bijzondere posten is het nettoresultaat in het eerste half jaar van 2017 € 30 miljoen hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Dit is met name het gevolg van een eenmalige vergoeding van precariokosten uit voorgaande jaren.

Als gevolg van de aantrekkende economie, waardoor er weer volop gebouwd en ontwikkeld wordt, en door de versnelling van de energietransitie kreeg Alliander in de eerste helft van 2017 aanzienlijk meer verzoeken van klanten voor aansluitingen op het elektriciteitsnet.
 

Tijdige uitvoering werkzaamheden onder druk

Alliander is verantwoordelijk voor een veilige en tijdige aansluiting van klanten op het energienet. Door de sterke toename van de klantvraag en het aanzienlijke tekort aan vakkundige technici op de Nederlandse arbeidsmarkt komt de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden onder druk te staan. Momenteel heeft Alliander ruim 150 extra vacatures voor technici. Om aan de klantvraag te kunnen voldoen past Alliander voortdurend slimmere manieren van werken toe, waardoor met dezelfde mensen meer werk verricht kan worden. Verder lopen er al geruime tijd wervingscampagnes om technisch gekwalificeerde vrouwen en mannen te wijzen op de aantrekkelijke en uitdagende carrièrekansen die een netwerkbedrijf biedt. Ook zijn er initiatieven om nieuwe technici op een veilige manier versneld op te leiden of om te scholen.

Regierol voor gemeenten bij de warmtetransitie

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen zullen Nederlandse huizen in de toekomst niet langer verwarmd worden met aardgas. Steeds meer klanten en gemeenten willen daarom overstappen op andere vormen van verwarming. Dit heeft consequenties voor de aardgas-infrastructuur van Alliander.

Alliander’s strategie is erop gericht die effecten zo goed mogelijk op te vangen. Bijvoorbeeld door innovaties die extra investeringen in het elektriciteitsnet (wanneer wijken volledig elektrisch worden) kunnen voorkomen en door de programma-aanpak van de warmte-transitie. In maart 2017 is in dat kader een Green Deal ondertekend door netwerkbedrijven, gemeenten en minister Kamp van Economische Zaken.

Alliander vindt gemeenten de aangewezen partij om de regie te nemen in de lokale transitie van de energievoorziening. Alliander is daarom in gesprek met de gemeenten in zijn verzorgingsgebied, bijvoorbeeld om wijken aardgasvrij te maken. Met de gemeente Arnhem tekende Alliander in maart van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst om twee bestaande wijken op termijn vrij van aardgas te maken. Hierbij gaan inwoners van Arnhem, de gemeente en Alliander samen op zoek naar de voordeligste en slimste oplossing voor een klimaatneutrale warmtevoorziening.

Opbrengsten

De bedrijfsopbrengsten over het eerste halfjaar van 2017 zijn ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016 gestegen met € 61 miljoen naar € 909 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 848 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van de gereguleerde omzet met € 56 miljoen, vrijwel volledig als gevolg van een eenmalige vergoeding van precariokosten uit voorgaande jaren (€ 50 miljoen) en een toename van het aantal aansluitingen (€ 6 miljoen).

Kosten

De totale bedrijfskosten bedroegen € 762 miljoen in de eerste helft van 2017, tegenover € 740 miljoen in 2016. De toename van de kosten betreft onder meer een toename van afschrijvingen en personeelskosten. De personeelskosten namen vooral toe vanwege een groter aantal medewerkers bij Liander en Liandon door de toegenomen werkzaamheden.

Op 21 maart maakte de Eerste Kamer definitief een einde aan de precarioheffing op gas- en elektriciteitsinfrastructuur. Deze gemeentelijke heffing, die wordt doorberekend in de tarieven van klanten, bedroeg in de eerste helft van 2017 bijna € 69 miljoen (2016: € 65 miljoen). Vanaf 2022 moeten alle gemeenten die precario heffen deze belasting hebben beëindigd.

Investeringen

De investeringen in de vervanging van bestaande netten bedroegen in het eerste halfjaar van 2017
€ 86 miljoen (2016: € 85 miljoen), terwijl € 102 miljoen (2016: € 109 miljoen) werd geïnvesteerd in uitbreiding van de elektriciteitsnetten. De kosten van storingen en onderhoud zijn in het eerste halfjaar van 2017 met € 123 miljoen hoger dan in het eerste halfjaar van 2016 (€ 117 miljoen).

Financiering Europese Investeringsbank

Alliander heeft in juli een leningsovereenkomst van € 300 miljoen getekend met de Europese Investeringsbank (EIB). De lening wordt aangewend voor het vernieuwen en uitbreiden van de elektriciteitsnetten. De verwachting is dat dit investeringsprogramma eind 2018 is afgerond.

Uitvalduur

De uitvalduur voor elektriciteit liep in de eerste helft van 2017 terug. Was deze uitvalduur in de eerste helft van 2016 nog 23,3 minuten, in de eerste helft van 2017 was deze 21,1 minuten.

Lees hier het volledige halfjaarbericht