Netbeheerders: belangrijke tussenstap naar Klimaatakkoord

De Nederlandse netbeheerders zien de uitkomsten van het vandaag gepresenteerde concept Klimaatakkoord als een belangrijke tussenstap. Bij de energietransitie staan wat de netbeheerders betreft drie sleutelwoorden centraal: voorspellen, verslimmen en verzwaren. Deze inzet zien de netbeheerders voldoende terug in dit conceptakkoord.

Door slimmer met het huidige net om te gaan en planmatig te werken, kan de verzwaring zoveel mogelijk beperkt blijven. De uitdaging ligt de komende jaren in de uitwerking en uitvoering van het akkoord. Alliander nam namens Netbeheer Nederland (NBNL) deel aan de klimaattafel Gebouwde Omgeving om de belangen van de netbeheerders te behartigen.

Voorspellen

Hoe beter we weten wat er gaat gebeuren, hoe beter de kosten in de hand te houden zijn. Zo kan bijvoorbeeld bij de keuze van locaties voor windmolens en zonneparken rekening worden gehouden met de beschikbare ruimte op het net. Dat scheelt kosten en tijdrovende ruimtelijke procedures. Daarom is voorspellen de komende jaren zo belangrijk. De netbeheerders gaan aan de slag in de Regionale Energiestrategieën (RES) om samen met de regio’s te bepalen, waar, wanneer en hoeveel duurzame opwek er nodig is. In het concept-Klimaatakkoord van vandaag zijn op voorstel van de netbeheerders afspraken opgenomen over anticiperende netuitbreidingen, de hervorming van het aansluitkader en het tijdig betrekken van de netbeheerders in de vergunningverlening van duurzame opwek.

Verslimmen en verzwaren

De partijen achter het concept-Klimaatakkoord kiezen voor een structurele, wijkgerichte aanpak voor de warmtetransitie in de Gebouwde Omgeving. Onder regie van gemeenten werkt een groot aantal partijen, waaronder de netbeheerders, straks wijk voor wijk aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. De netbeheerders verwachten veel van deze aanpak, onder meer omdat dit de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de werkzaamheden verhoogt.

Met slimme maatregelen om pieken in het net op te vangen, zijn minder grote verzwaringen nodig. Een voorbeeld hiervan is de slimme laadpaal, die de auto-accu pas gaat laden als het net minder zwaar belast is. Dat het net desondanks ook verzwaard zal moeten worden, staat voor de netbeheerders niet ter discussie. Naast de inzet op netuitbreiding zijn de netbeheerders blij met de afspraken over de reductie van de aansluitkosten in het concept-Klimaatakkoord. Doel is slimmer, goedkoper en sneller aan te sluiten.

Maakbaarheid

Een zorg voor de toekomst is het vinden van voldoende technici om de uitbreidingen en transities mogelijk te maken. Het Convenant MBO-aanbod Klimaattechniek ondersteunen de netbeheerders dan ook van harte. Dit convenant heeft specifiek als doel tot een verbeterd aanbod van opleidingen op het MBO te komen, waarbij de aansluiting tussen arbeidsmarkt en opleidingen wordt versterkt.

Lees het volledige nieuwsbericht op netbeheernederland.nl