Toekomst energienet cruciaal aandachtspunt voor coalitieakkoorden

De toekomstige ontwikkeling van het energienet is cruciaal om de Regionale Energie Strategieën (RES) te laten slagen. Door in samenhang te kijken naar alle ontwikkelingen en te werken aan langjarige plannen, kan de overgang naar een duurzame energievoorziening tegen de laagst mogelijke kosten worden gerealiseerd. Dat schrijft Alliander in haar handreiking aan de informateurs van de vijf provincies waar het netwerkbedrijf actief is.

Alliander is actief in Noord-Holland, Friesland, Gelderland, Flevoland en delen van Zuid-Holland. In 2050, of zo mogelijk eerder, moet onze samenleving CO2-neutraal zijn. Om deze transitie tijdig te laten slagen, is het wenselijk dat provincies een actieve en regisserende rol krijgen bij de klimaatvraagstukken en de energietransitie. Het aanpassen van de infrastructuur is hierbij een essentiële schakel om de energietransitie te laten slagen. Om dit tijdig en tegen de laagst mogelijke kosten te realiseren, biedt Alliander zijn kennis en expertise over het net aan om de verschillende opties en scenario’s te bespreken.

Locatiekeuze van duurzame opwek

Belangrijk aandachtspunt voor Alliander is het faciliteren van duurzame opwek, dat aan een flinke opmars bezig is. Locatiebepaling van nieuwe wind- en zonneparken is een belangrijk aandachtspunt, waardoor netverzwaring tot een minimum wordt beperkt en maatschappelijke kosten en extra werk aan de netten worden vermeden. Zeker met een groeiend tekort aan technici wordt het een steeds grotere uitdaging om al het werk uit te voeren. Alliander pleit daarom om zonne- en windenergie zo dicht mogelijk bij elkaar te plaatsen en ook opwek en verbruik van energie waar mogelijk dichtbij elkaar te brengen.

Slimme transitie naar aardgasloos met publieke warmtenetten

De energietransitie betekent ook een aardgasloze samenleving. Alternatieve energiedragers zoals duurzame waterstof en groen gas zijn volop in ontwikkeling. Maak, waar dat kan, het liefst gebruik van de bestaande aardgasinfrastructuur om de maatschappelijke kosten van de energietransitie minimaal te houden. Als alternatief voor aardgas gaan regionale warmtenetten een groot aantal huishoudens van warmte voorzien. Gezien de cruciale rol van warmtenetten in de nabije toekomst, is het de visie van Alliander dat gemeenten en hun inwoners, net als bij het elektriciteits- en gasnet, kunnen rekenen op een publieke partij voor de aanleg en het beheer van warmte-infrastructuur.

Bijeenkomsten voor nieuwe Statenleden

Speciaal voor de nieuwe Statenleden in de bovengenoemde vijf provincies organiseert Alliander dit najaar kennissessies over de voorwaarden van de energietransitie. Dit moet resulteren in een dialoog over het (duurzame) energiesysteem en de rol van de netbeheerders.