Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over Alliander.

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Alliander groep. Dit houdt onder andere in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor:

  • het formuleren en realiseren van de strategie gericht op lange termijn waardecreatie en het beleid van Alliander, inclusief het behalen van de daaruit voortvloeiende resultaten.
  • het identificeren en beheersen van de risico’s verbonden aan de strategie en de activiteiten van de onderneming.
  • de naleving van alle relevante wet- en regelgeving.
  • het vormgeven van een (ondernemings)cultuur die is gericht op lange termijn waardecreatie.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Bestuur is collectief verantwoordelijk voor het besturen van Alliander.

De Raad van Bestuur van Alliander bestaat uit vier leden

Benoeming

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Commissarissen. Benoemingen vinden plaats met inachtneming van het door de Raad van Commissarissen opgestelde diversiteitsbeleid voor de samenstelling van de Raad van Bestuur.

Reglement

De Raad van Bestuur is, naast de wettelijke voorschriften en wat hierover is opgenomen in de statuten, gebonden aan het reglement van de Raad van Bestuur. Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Het reglement beschrijft de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de werkwijze van de Raad van Bestuur. Er zijn ook regels opgenomen over de omgang met de externe account, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders. Verder bevat het reglement regels voor het omgaan met een (mogelijk) tegenstrijdig belang en voor nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur.

Downloads