Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de concrete uitvoering daarvan, en op de algemene gang van zaken binnen Alliander waarbij de belangen van alle stakeholders in ogenschouw worden genomen. Daarnaast adviseert de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur en treedt op als werkgever van de Raad van Bestuur. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de Raad van Commissarissen als collectief.

Benoeming

De commissarissen worden benoemd door de Algemene vergadering van Aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna eenmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Slechts onder omstandigheden kan de commissaris nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. De omstandigheden die daartoe aanleiding geven, worden toegelicht in het verslag van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit vijf leden

Reglement

Naast de wettelijke en statutaire voorschriften en bepalingen heeft de Raad van Commissarissen een reglement vastgesteld voor zijn functioneren. In dit reglement zijn de samenstelling, de taken en bevoegdheden evenals de werkwijze van de Raad van Commissarissen vastgelegd. Daarnaast staan er ook regels in over de omgang met de aandeelhouders en de Ondernemingsraad. Het reglement bevat tevens regels voor het omgaan met een (mogelijk) tegenstrijdig belang en voor nevenfuncties van de leden van de Raad van Commissarissen.

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft twee permanente commissies. Een Auditcommissie die toeziet op belangrijke financiële zaken en een Selectie-, Benoemings en Remuneratiecommissie die adviseert over de beloning van de leden van de Raad van Bestuur en een voorbereidende taak heeft bij de selectie en benoeming van de leden van Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen. De commissies vergaderen zelfstandig en doen op deelterreinen het voorbereidende werk voor de Raad van Commissarissen als geheel. Van elke commissievergadering wordt verslag gedaan in een vergadering van de Raad van Commissarissen, op basis waarvan besluitvorming in de gehele Raad plaatsvindt. Voor iedere commissie is een reglement opgesteld, waarin is aangegeven wat de rol en verantwoordelijkheid van de desbetreffende commissie zijn, haar samenstelling is en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

Downloads