Verantwoordelijk voor onze impact op de omgeving

Ondernemen is voor Alliander meer dan de distributie van energie in Nederland. We werken aan een duurzame energievoorziening in Nederland én aan duurzaamheid binnen ons eigen bedrijf. We voelen ons verantwoordelijk voor de impact die we op de omgeving hebben.

In ons dagelijkse werk maken we verantwoorde keuzes met oog voor de samenleving. Daarnaast werken we samen met andere partijen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, de schaarste aan grondstoffen, diversiteit en arbeidsparticipatie.

Drie cirkels

In ons maatschappelijk presteren proberen we drie cirkels te sluiten.

  1. Ten eerste leveren wij een bijdrage aan de energietransitie door alle klanten onder gelijke condities toegang te geven tot duurzame energie. Het (groeiende) gebruik van energie zal door klimaatverandering uiteindelijk afkomstig zijn van enkel hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon, waterkracht of duurzame warmte. Onze bijdrage hieraan is onderdeel van de strategie.
  2. Ten tweede proberen wij onze eigen cirkel te sluiten door te werken aan een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering. Dit betekent dat onze bedrijfsvoering enkel wordt gevoed met duurzame energie en dat ons afval uiteindelijk weer grondstof is voor de materialen die we gebruiken. Dit vraagt wijzigingen in ons investerings- en inkoopbeleid.
  3. Ten derde proberen we de in sociale cirkel van mensen aannemen, opleiden en ontwikkelen breder te kijken naar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als grote werkgever kunnen we meer bieden dan werk. We spelen in op belangrijke thema’s als de gelijke kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt, het bieden van kansen aan mensen zonder diploma, het belang van een vitale gezondheid in een vergrijzende werkpopulatie en de groeiende vraag naar vrijwilligerswerk om onze samenleving draaiende te houden. Een sociale bedrijfsvoering is een inclusieve bedrijfsvoering waarin iedereen een kans krijgt en waar alle talenten worden benut.

Impactmeting

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het kwantificeren van impacts. Dit zijn alle effecten die de samenleving ervaart van het handelen van een organisatie. Alliander is in 2015 een traject gestart om maatschappelijke prestaties te optimaliseren door actief te sturen op de meetbare effecten van onze activiteiten. De impacts van Alliander op stakeholders zijn daarom in kaart gebracht. De komende jaren zullen we onze impactmetingen en –rapportage verder uitbouwen en verbeteren.

Meer weten over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Alliander?
Neem gerust contact met ons op.