Naar nieuwsoverzicht

Aandeelhouders Alliander stemmen in met alle voorgestelde besluiten

10 april 2019
Tijdens de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander in Duiven zijn alle voorgestelde besluiten aangenomen. De aandeelhouders hebben de jaarrekening 2018 en het dividend over 2018 vastgesteld. Verder heeft de vergadering kwijting (decharge) verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen en is het voorstel tot wijziging van de statuten van Alliander goedgekeurd.

Financiële resultaten en dividend

De totale bedrijfsopbrengsten van Alliander zijn in 2018 gestegen met € 228 miljoen tot € 2.068 miljoen. Hierin is inbegrepen het eenmalige effect van de verkoop van dochteronderneming Allego (€ 105 miljoen). Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten steeg naar € 261 miljoen (2017: € 206 miljoen). In 2018 heeft Alliander in totaal € 731 miljoen euro geïnvesteerd, tegenover € 666 miljoen in 2017. De kosten voor onderhoud en storingen kwamen uit op € 283 miljoen (2017: € 243 miljoen). Het dividend over het boekjaar 2018 is vastgesteld op € 150 miljoen (2017: € 91,5 miljoen).

Samenstelling Raad van Commissarissen

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de heer B. Roetert herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) voor een termijn van vier jaar.

RvC-lid mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer (tevens voorzitter Auditcommissie) zal overeenkomstig het rooster van aftreden na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2020 aftreden. Zij komt niet voor herbenoeming in aanmerking vanwege het verstrijken van de maximale zittingsperiode van drie maal vier jaar.

Daarnaast heeft RvC-lid mevrouw C. van der Linde (tevens lid Auditcommissie) aangegeven haar benoemingstermijn tot het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2021 niet af te maken. Daarmee ontstaat op korte termijn een tussentijdse vacature.

De RvC kiest ervoor om de werving- en selectieprocedure voor de vacatures die ontstaan door het vertrek van mevrouw Van der Linde en mevrouw Van der Veer gelijktijdig uit te voeren. Door tussentijds te vertrekken, stelt mevrouw Van der Linde de nieuwe commissarissen in de gelegenheid om zich in te werken nog in aanwezigheid van de huidige voorzitter van de Auditcommissie. Daarnaast sluit Alliander daarmee meer aan bij de Nederlandse Corporate Governance Code voor de zittingsperiode van commissarissen.