Investor relations

Conference call Half-Year Results

A conference call with Walter Bien, CFO and Enno Dykmann, Treasurer, to discuss the 2020 Half-Year Results.

Financieel nieuws van Alliander

30 juli 2020 Nieuws

Alliander: meer werk verzet ondanks corona, wel hogere kosten

Alliander heeft ondanks de coronacrisis in de eerste zes maanden van 2020 meer klanten aangesloten,…
Lees verder
finance, green, plants, procenten
4 juni 2020 Nieuws

Alliander geeft groene obligatielening uit

Alliander heeft op 3 juni 2020 een groene obligatielening (Green Bond) uitgegeven.
Lees verder
20 mei 2020 Financieel

Aandeelhouders akkoord met jaarrekening en dividend

Op de Algemene Vergadering van aandeelhouders (AvA) van Alliander is de jaarrekening en het dividend…
Lees verder

Financiële kalender

Veelgestelde vragen

 • De grootste aandeelhouders van Alliander zijn de provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Deze aandeelhouders bezitten gezamenlijk ongeveer 76% van de aandelen. De overige aandeelhouders, die elk minder dan 3% van de aandelen bezitten, zijn 72 kleinere gemeenten en de provincie Flevoland.

  Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bestaat uit 350 miljoen aandelen met een nominale waarde van 5 euro per stuk. Het aantal uitstaande aandelen bedraagt 136.794.964.

 • Het eigen vermogen van Alliander bedroeg op 31 december 2019 EUR 4,2 miljard.

 • Het financiële beleid van Alliander is gericht op het behalen van een adequaat rendement voor aandeelhouders en het beschermen van de belangen van obligatiehouders en andere verschaffers van vreemd vermogen met behoud van de noodzakelijke flexibiliteit om de onderneming te laten groeien en te kunnen investeren. Het financiële beleid maakt deel uit van het algemene beleid en de strategie van de vennootschap.

  Het financiële kader waarbinnen Alliander wil opereren bestaat uit:

  • Een ratio van nettowinst plus afschrijvingen gedeeld door nettoschuld van ten minste 20%;
  • Een ratio van nettowinst (exclusief eenmalige fiscale effecten) plus afschrijvingen plus netto financiële baten en lasten gedeeld door netto financiële baten en lasten (rentedekking) van tenminste 3,5;
  • Een ratio van financiële schuld minus vrije kasstroom (netto schuld) gedeeld door netto schuld plus eigen vermogen van maximaal 60%;
  • Het handhaven van een solide A rating profiel op stand alone basis.

  Ons dividendbeleid:

  • Het uitkeren van een door de jaren heen stabiel dividend;
  • Een uitkeringspercentage van 45% van de nettowinst na belastingen, gecorrigeerd voor buitengewone posten, tenzij de door toezichthouders vereiste investeringen of de financiële criteria een hoger winstinhoudingpercentage noodzakelijk maken;
  • Handhaven van een minimum solvabiliteitsratio van 30%. De solvabiliteit wordt berekend als het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen na aftrek van kapitalisatierekeningen.
 • Wij streven naar het handhaven van een solide A rating profiel op stand alone basis. Dit heeft directe gevolgen voor de kosten van vreemd vermogen en vergemakkelijkt de toegang tot kapitaalmarkten. Bovendien bepaalt onze rating de noodzaak voor het uitgeven van Letters of Credit in verband met cross-border leases.

 • Alliander kan gebruikmaken van de volgende financieringsbronnen:

  • Een gecommitteerde back-up kredietfaciliteit van EUR 600 miljoen met een looptijd tot 27 juli 2023. Tot dusver is geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.
  • Het ECP (European Commercial Paper) programma van EUR 1,5 miljard voor korte termijn financieringsbehoeften (<18 maanden).
  • Het EMTN (Euro Medium Term Notes) programma van EUR 3,0 miljard voor financieringsbehoeften op middellange termijn (>18 maanden).
  • Een EUR 300 miljoen lening van de Europese Investeringsbank met een looptijd tot en met 2031.
  • Een achtergestelde obligatielening met onbepaalde looptijd van EUR 500 miljoen.
  • Projectfinanciering.

  Alliander zal deze instrumenten toepassen op basis van de aard en looptijd van de te financieren projecten.

 • De Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM) is de toezichthouder van de energiemarkt in Nederland en is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De x-factor is de verplichte vermindering van de toegestane omzet voor de gereguleerde markt voor gas- en elektriciteitstransport in Nederland vastgesteld door de ACM. Deze vermindering is opgelegd om de gereguleerde markt voor energietransport in Nederland te dwingen efficiënter te gaan functioneren.

  Per 1 januari 2017 geldt voor elektriciteitstransport voor de periode van 2017-2021 een x-factor van 1,9% voor Liander. Naast deze jaarlijkse verlaging van de maximumtariefniveaus met de x-factor vindt voor elektriciteitstransport aan het begin van de reguleringsperiode ook een eenmalige permanente verhoging van de maximumtariefniveaus plaats. Deze bedraagt voor Liander € 48 mln.

  Per 1 januari 2017 geldt voor gastransport voor de periode van 2017-2021 een x-factor van 1,4% voor Liander. Naast deze jaarlijkse verlaging van de maximumtariefniveaus met de x-factor vindt voor gastransport aan het begin van de reguleringsperiode ook een eenmalige permanente verhoging van de maximumtariefniveaus plaats. Deze bedraagt voor Liander € 67 mln.

Heeft u nog vragen?
Ik help u graag verder

Enno Dykmann
Manager Treasury