Aandeelhoudersvergadering

Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) gehouden. De jaarlijkse AvA heeft plaatsgevonden op woensdag 20 mei 2020. In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is deze vergadering gehouden in de vorm van een online webinar.

Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders kunnen, indien nodig, door de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur bijeengeroepen worden of door één of meerdere aandeelhouders die gezamenlijk minstens 10% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen.

Agenda

De agenda van de jaarlijkse AvA die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:

  • bespreking van het bestuursverslag;
  • vaststelling van de jaarrekening;
  • toelichting van het reservering- en dividendbeleid;
  • vaststelling van het dividend;
  • goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid (décharge van bestuurders);
  • goedkeuring van het door de raad van commissarissen uitgeoefende toezicht (décharge van commissarissen);
  • (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen;

Naast de statutair vastgelegde punten, kunnen ook andere voorstellen van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur dan wel van aandeelhouders die tezamen ten minste 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan de orde worden gesteld.

Stemrecht en stemmingen

Iedere aandeelhouder heeft het recht om een AvA bij te wonen, hetzij in persoon hetzij bij schriftelijk gevolmachtigde, het woord te voeren en zijn stemrecht uit te oefenen. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten een grotere meerderheid voorschrijven.

Aandeelhoudersvergadering 20 mei 2020

Downloads