Alternatieven voor aardgas

Nederland zit middenin de energietransitie. We gaan van het aardgas af. Dat betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe manieren om woningen en gebouwen te verwarmen. Vooral voor bestaande gebouwen is dat een grote operatie, met ingrijpende gevolgen voor iedereen. Tegelijkertijd biedt het kansen om ons energiesysteem opnieuw in te richten. Maar wat zijn dan de alternatieven voor aardgas?

Het alternatief voor fossiel aardgas? Dat is duurzame energie. En daar zijn onder andere de volgende mogelijkheden voor:

Elektrisch:

 • Wind (denk aan windparken op land en zee)
 • Zon (zonneparken en zon op dak)

Duurzame gassen:

 • Biogas is gas uit een vergistingsproces, bijvoorbeeld uit mest en rioolslib
 • Groen gas is de duurzame variant van Gronings aardgas. Het is biogas dat opgewaardeerd is tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Het wordt nu vooral op grote schaal geproduceerd uit GFT-afval, rioolwater, mest en andere biomassastromen. Een nieuwe ontwikkeling is kleinschalige productie van groen gas uit mest bij de boer op het erf.
 • Waterstof staat volop in de belangstelling. Aan de ene kant omdat waterstof gebruikt kan worden om duurzaam opgewekte elektriciteit (uit bijvoorbeeld wind) te transporteren en op te slaan. En aan de andere kant omdat waterstof aardgas kan vervangen om te verwarmen. Deze energiedrager lijkt minimale gevolgen te hebben voor de bestaande aardgasinfrastructuur en gebouwinstallaties. Maar, er is nog weinig praktijkervaring met de distributie ervan door aardgasleidingen en de toepassingen voor in de gebouwde omgeving staan nog in de kinderschoenen. Om ervaring op te doen, zijn we enkele pilots gestart.

Warmte-uitstraling uit o.a.:

 • Geothermie (warmte uit diepe aardlagen)
 • Restwarmte vanuit de industrie

 

Uitgelicht nieuws

19 oktober 2021 Nieuws

Coöperatieve collectieve warmte in Nederland biedt perspectief voor de wijkaanpak

Tenminste 1.000 aardgasvrije buurten, die genieten van een warmteoplossing, die toekomstbestendig is? En schaalbaar? En…
Lees verder
6 mei 2021 Nieuws

Zutphen aan de slag met thermische energie uit oppervlaktewater

Het innovatieproject Warmte uit Water (een samenwerking tussen Alliander en Rijkswaterstaat) verbindt de sectoren energie…
Lees verder
17 april 2020 Nieuws

Onderzoek naar warmteoplossing op buurtniveau

Nijmegen gaat als eerste de mogelijkheden onderzoeken van het Buurt Energie Systeem, een duurzame warmteoplossing…
Lees verder

Alternatieve warmteoplossingen, waar kiezen we voor?

De komende jaren schakelen we om naar alternatieve warmtebronnen. Denk daarbij aan individuele warmte-oplossingen op basis van duurzame elektriciteit (zon en wind). Maar ook collectieve warmte-oplossingen, zoals warmtenetten. Denk daarbij aan een Buurt Energiesysteem op basis van bijvoorbeeld groen gas. En wat te denken van, op termijn, misschien wel waterstof, daar waar in wijken elektrische warmtepompen of een warmtenet geen oplossing is?

 1. Individuele oplossingen
  Individuele oplossingen zijn zeer geschikt voor nieuwbouwwoningen met goede isolatie. Nederland kent echter een zeer grote voorraad (bestaande) bebouwing met beperkte isolatie, waardoor individuele oplossingen voor afnemers – maar ook vanuit het perspectief van maatschappelijke kosten – vaak niet de voorkeur hebben.
 2. Collectieve oplossingen
  Collectieve oplossingen vragen om investeringen in een nieuwe infrastructuur en dus dat, traditioneel gezien, duizenden afnemers tegelijk willen overstappen. Dat is vaak lastig te organiseren. En het roept veel vragen op. Bijvoorbeeld over wat er met de tarieven gebeurt als je als afnemer vastzit aan één enkele warmtebron of één warmtebedrijf. Alliander is voorstander van open warmtenetten om zo de mogelijkheden voor aaneenkoppeling met naburige netten en bronnen in de toekomst open te houden. Daarmee blijft energie betaalbaar, bereikbaar en beschikbaar.

Het Buurt Energie Systeem (BES) is zo’n open systeem dat voorbereid is op aankoppeling van andere bronnen. Een BES verlaagt de drempel om warmtenetten aan te leggen, zowel bekeken vanuit de techniek als de organisatie. Daarnaast ligt het de zeggenschap over keuzes bij de belanghebbenden: de afnemers in de buurt. In vergelijking met andere alternatieven is een BES al interessant vanaf 400 woningen.