Visie

Alliander juicht de energietransitie toe. Maar de overgang naar een duurzame energievoorziening brengt ook flinke uitdagingen met zich mee. Door nauw samen te werken met onder meer gemeenten, provincies en klanten kunnen plannen, mogelijkheden en verwachtingen op elkaar worden afgestemd.

De energietransitie in Nederland vraagt om een planmatige aanpak. Samenwerking is daarbij essentieel om zo gezamenlijk visies te ontwikkelen en logische keuzes te maken. 

Gezamenlijk

Alliander pleit voor een masterplan voor de energie-infrastructuur. Een gezamenlijke aanpak waarbij betrokken partijen komen tot coördinatie en regie op de energietransitie. Zo kunnen keuzes worden gemaakt op basis van prioriteiten en volgordelijkheid van het werk, worden technici ingezet daar waar ze het hardst nodig zijn en kunnen we de infrastructuur creëren die Nederland nodig heeft.

Maatwerk

Daarnaast vertrouwen we op maatwerk. Zeker als het gaat om de overgang van aardgas naar andere, duurzame manieren van verwarmen. Elke regio, gemeente en wijk heeft zijn eigen karakteristieken. Die moeten leidend zijn bij het maken van keuzes. We zijn daarbij overtuigd van een programmatische aanpak: van een landelijke naar een regionale visie, die wordt vertaald naar een stads- en wijkvisie. Alliander zorgt er daarbij voor dat nieuwe warmteoplossingen in het bestaande netwerk passen en leidt samen met gemeenten de warmtetransitie in goede banen.

Slimme oplossingen

Door de versnelling van de energietransitie ontstaan knelpunten in het stroomnet. De benodigde uitbreiding van het net duurt jaren. We zien de noodzaak van het onderzoeken en implementeren van slimme oplossingen. Innoveren is voor ons een absolute voorwaarde om de energietransitie te faciliteren. En om de energievoorziening voor iedereen bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden.

Omgeving

Tot slot is Alliander zich ervan bewust om nauw contact te onderhouden met zijn omgeving. Het is essentieel op tijd op de hoogte te zijn van de plannen van klanten en stakeholders. Met dit inzicht kunnen we meedenken over juiste investeringen of alternatieve, slimme oplossingen. En kunnen we tijdig en effectief investeren in onze netten.