Aandeelhouders akkoord met jaarrekening en dividend

20 mei 2020
Vandaag heeft de Algemene Vergadering van aandeelhouders (AvA) van Alliander de jaarrekening en het dividend over 2019 vastgesteld. De AvA vond dit jaar vanwege de coronacrises online plaats. Tijdens de vergadering droeg CEO Ingrid Thijssen, die voorzitter wordt van werkgeversorganisatie VNO-NCW, het stokje over aan Maarten Otto.

Alle aandelen van Alliander zijn in handen van Nederlandse provincies en gemeenten, waaronder de provincies Gelderland, Friesland, Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de AvA door verslag te doen van het afgelopen boekjaar. Tijdens de jaarlijkse AvA moeten de aandeelhouders onder andere de jaarrekening en het dividend vaststellen en – indien van toepassing – instemmen met de (her)benoeming van commissarissen en de externe accountant.

Jaarrekening en dividend vastgesteld

De omzet van Alliander kwam in 2019 uit op € 1.930 miljoen (2018: € 1.920 miljoen). Het netto resultaat kwam uit op € 253 miljoen (2018: € 334 miljoen). Alliander investeerde € 834 miljoen in 2019 (2018: € 731 miljoen), met name door toenemende investeringen in de elektriciteitsnetten door de energietransitie. Het dividend over het boekjaar 2019 is vastgesteld op € 113 miljoen (2018: € 150 miljoen). Dit dividend wordt naar rato verdeeld onder de aandeelhouders. Dit is ook terug te vinden in het jaarverslag over 2019.

Aandacht voor langetermijnfinanciering

Tijdens de vergadering is onder meer aandacht geweest voor de langetermijnfinanciering van Alliander. Komende jaren zal het investeringsniveau tot bijna 1 miljard euro op jaarbasis oplopen als gevolg van de energietransitie. CFO Walter Bien: “Alliander heeft een gezonde financiële positie. Voor de korte termijn kunnen we voorzien in de financieringsbehoefte. Er zijn op weg naar de toekomst echter maatregelen nodig om financieringsruimte te creëren voor de benodigde investeringen. Alliander gaat samen met de aandeelhouders gesprekken opstarten hoe in de toekomstige kapitaalbehoefte kan worden voorzien.”

Wijzigingen in Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Het was de laatste AvA van Ingrid Thijssen als CEO van Alliander. Na de AvA neemt Maarten Otto het stokje over van Ingrid Thijssen. Daarnaast is Marlies Visser per 1 mei gestart als Chief Operational Officer (COO) om meer aandacht te geven aan de grote operationele uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt.

Tijdens de AvA werd verder afscheid genomen van commissarissen Ada van der Veer, commissaris vanaf het eerste uur sinds de oprichting van de Raad in 2009, en Goof Hamers, die vanaf 2016 lid was van de Raad van Commissarissen. Ada van der Veer wordt opgevolgd door Thessa Menssen, die uit oogpunt van continuïteit een half jaar eerder gestart is met inwerken.  Naar een opvolger van Goof Hamers wordt nog gezocht. Tenslotte is Annemarie Jorritsma herbenoemd tot lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen.