Aandeelhouders tijdens AvA geïnformeerd over noodzakelijke kapitaalversterking

8 april 2021
Gisteren heeft de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Alliander de jaarrekening en het dividend over 2020 tijdens een online bijeenkomst vastgesteld. Daarnaast zijn de aandeelhouders geïnformeerd over de noodzaak van een financiële bijdrage om het eigen vermogen te versterken om zo te kunnen blijven investeren in de energietransitie.

Alle aandelen van Alliander zijn in handen van Nederlandse provincies en gemeenten, waaronder de provincies Gelderland, Friesland, Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Tijdens de jaarlijkse AvA, onder voorzitterschap van de Raad van Commissarissen, heeft de Raad van Bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen boekjaar en hebben de aandeelhouders onder meer ingestemd met de jaarrekening en is het dividend vastgesteld.

Jaarrekening en dividend vastgesteld

De netto omzet van Alliander kwam voor het eerst in het bestaan van Alliander boven de grens van € 2 miljard uit (€ 2.009 miljoen, in 2019: € 1.930 miljoen). Het netto resultaat kwam uit op € 224 miljoen (2019: € 253 miljoen). Alliander investeerde € 890 miljoen in 2020 (2019: € 834 miljoen), met name door toenemende investeringen in de elektriciteitsnetten door de energietransitie. Het dividend over het boekjaar 2020 is vastgesteld op € 93,8 miljoen (2019: € 113,6 miljoen). Dit dividend wordt naar rato van het aandeelhouderschapspercentage verdeeld onder de aandeelhouders. Deze cijfers zijn ook terug te vinden in het jaarverslag 2020.

Investeringen verdubbeld

Naast het vaststellen van de jaarrekening en het dividend over 2020, werden de aandeelhouders dit jaar geïnformeerd over de noodzaak om het eigen vermogen te versterken. Dit is nodig om te kunnen blijven investeren in de energietransitie en de maatschappelijke opdracht van Alliander, om een betrouwbaar net te garanderen, ook in de toekomst te kunnen blijven vervullen. De versnelling van de energietransitie leidt tot meer lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit en toename van de elektriciteitsvraag voor huizen, mobiliteit en bedrijven. Dit betekent dat het elektriciteitsnet drastisch moet worden verzwaard en uitgebreid en dat grote aanpassingen nodig zijn aan het energiesysteem dat ooit ontworpen is voor alleen de levering van energie.

Kapitaalversterking

Om de capaciteit van het energienet uit te breiden, wordt de komende 10 jaar evenveel werk verzet als in de afgelopen 40 jaar. Wij verwachten dat de totale investeringen op korte termijn oplopen tot ongeveer € 1,2 miljard per jaar. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van afgelopen jaren. Alliander heeft een gezonde financiële positie. De huidige gereguleerde inkomsten bieden echter onvoldoende ruimte om de noodzakelijke investeringen in de komende jaren te financieren. Om de benodigde investeringen te kunnen blijven doen en onze A-rating te behouden, is versterking van het eigen vermogen noodzakelijk.

Samen met onze grootste aandeelhouders hebben we de afgelopen periode verkend op welke wijze we het eigen vermogen kunnen versterken. De gesprekken hierover bevinden zich in een vergevorderd stadium. Doel is om de financiële stabiliteit van Alliander te borgen. De komende weken werken we aan de voorwaarden met betrekking tot de kapitaalversterking. Daarna ontvangen alle aandeelhouders een individueel financieringsverzoek.

Meerdere sporen

Naast de gesprekken met de aandeelhouders over versterking van het eigen vermogen, blijven we als Alliander werken aan een wendbare, slagvaardige en kostenefficiënte organisatie, om de kosten van de organisatie te verlagen en de productiviteit te verhogen. Verder voeren we samen met de andere netbeheerders gesprekken met de ACM, EZK en Financiën over zowel de huidige inkomstensystematiek van de netbeheerders als manieren om op de langere termijn te voorzien in voldoende eigen vermogen voor de regionale netbeheerders.