‘In energietransitie naast draagvlak ook sturen op betaalbaarheid en haalbaarheid’

18 februari 2021
Alliander heeft ondanks de coronacrisis in 2020 meer klanten aangesloten, meer kabels gelegd en meer geïnvesteerd in het elektriciteitsnet dan in 2019. Daarmee ligt het netwerkbedrijf op koers om structureel meer werk te verzetten. Dit is hard nodig, want het werkpakket van het bedrijf groeit snel. Maarten Otto, CEO van Alliander: “De energietransitie vraagt om enorme investeringen in het energienet. Om de uitvoering haalbaar en de kosten beheersbaar te houden is het van belang het energiesysteem van de toekomst zo efficiënt mogelijk te ontwerpen. De Regionale Energiestrategieën vormen hiervoor een belangrijke eerste stap.”

“Om de energievoorziening betaalbaar en de doelstellingen uit het Klimaatakkoord haalbaar te houden roept Alliander de energieregio’s op niet alleen te sturen op lokaal draagvlak, maar ook de maatschappelijke kosten en realisatietijden mee te wegen”, aldus Otto.

Efficiënte keuzes noodzakelijk

In de 30 Nederlandse energieregio’s maken gemeenten en provincies plannen om regionaal groene stroom op te wekken, met name in wind- en zonneparken. Deze regio’s sturen in hun conceptplannen, de zogenaamde regionale energiestrategieën (RES), vooral op lokaal draagvlak voor de plannen.

Otto: “De aanname is dat veel mensen liever een zonneweide dan een windmolen in hun buurt willen. Met als gevolg dat de regio’s vier keer zo vaak voor zonneparken kiezen als voor windmolens. We zien ook dat wind- en zonneparken veelal nog niet gecombineerd aangesloten worden en niet in de buurt staan van woonwijken en industriegebieden waar die duurzame energie verbruikt wordt. Netbeheerders moeten daardoor veel meer kabels leggen en elektriciteitsstations bouwen. Met als gevolg dat er vele honderden miljoenen euro’s aan extra maatschappelijk geld nodig is, net als vele hectaren schaarse grond voor de extra stations. Daarnaast is het gevolg van inefficiënte keuzes dat de bouw van de benodigde energie-infrastructuur veel langer duurt dan noodzakelijk, waardoor het halen van de klimaatdoelen onder druk staat. Wij hebben op basis van de ambities van de energieregio’s alternatieve ontwerpen gemaakt, waarbij de efficiency van de energie-infrastructuur voorop staat. Hieruit blijkt dat ten opzichte van de concept-RES-plannen op de inpassing van de windmolens en zonneweiden 60% aan maatschappelijke kosten, 60% aan ruimtebeslag en 50% aan werk bespaard kan worden. Wij roepen de RES-regio’s op om in de uitwerking van hun definitieve plannen verder te kijken dan alleen lokaal draagvlak.”

De impact van corona

De impact van corona op onze samenleving is enorm, zo ook voor Alliander. Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we er alles aan gedaan aan om onze medewerkers gezond en veilig hun werk te kunnen laten doen. Wij hebben ons aangepast aan de situatie en flexibiliteit getoond om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Dat is belangrijk, want zonder energie staat alles stil. Het is duidelijk geworden dat energie en internet door thuiswerken een andere betekenis hebben gekregen.

Het werk achter de voordeur van woningen van netbeheerder Liander (onderdeel van Alliander) lag de eerste periode na het uitbreken van corona korte tijd stil. Daarentegen sloot Liander 7% meer grootzakelijke klanten op het energienet aan dan in 2019. En ook de werkzaamheden aan elektriciteitsstations en kabelverbindingen zijn onverminderd doorgegaan. In 2020 werd 1.201 kilometer middenspanningskabel gelegd, een toename van 415 kilometer ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (+53%). Ook werden 960 nieuwe middenspanningsstations gebouwd, 344 meer dan in 2019 (+56%). Daarnaast hebben het onderhoud, de betrouwbaarheid en de ontwikkeling van het gasnet richting de toekomst onze aandacht.

Resultaten in 2020

Walter Bien, CFO: “Het resultaat na belastingen van Alliander kwam in 2020 uit op € 224 miljoen, tegenover € 253 miljoen in 2019. Het resultaat exclusief bijzondere posten bedraagt over 2020 € 221 miljoen en is hiermee € 46 miljoen lager dan in 2019. De kosten zijn het afgelopen jaar met € 145 miljoen opgelopen ten opzichte van 2019. Een deel hiervan is toe te schrijven aan de hogere tarieven die Tennet in rekening brengt , maar ook de kosten van onze hogere productie en de impact van de corona op de bedrijfsvoering dragen bij aan dit effect. Onder meer door corona zijn enkele inkomstenposten gedaald. Zo heeft een deel van onze grootzakelijke klanten vanaf het moment dat corona uitbrak minder stroom verbruikt. Omdat zij betalen voor de mate van gebruik van ons netwerk zijn onze inkomsten in dat segment afgenomen.”

  • Nettoresultaat in 2020: € 224 miljoen (2019: € 253 miljoen)
  • Bedrijfsopbrengsten in 2020: € 2.055 miljoen (2019: € 1.970 miljoen)
  • Totale bedrijfskosten in 2020 € 1.736 miljoen (2019: € 1.591 miljoen)

Extra financieringsruimte noodzakelijk

Afgelopen jaren zijn de jaarlijkse investeringen van Alliander tot € 890 miljoen opgelopen en deze zullen naar verwachting verder doorstijgen. De energietransitie en de aanhoudende vraag naar meer elektrisch vermogen noodzaakt tot verdere investeringen in het energienet. Naast de inpassing van de wind- en zonneparken in de energieregio’s hebben we in Nederland de komende jaren ook te maken met het vervoer dat veelal overgaat op elektriciteit, de industrie die van het aardgas overschakelt op onder meer elektriciteit en waterstof, een maatschappelijke digitalisering die veel stroom vraagt en de bouw van bijna 1 miljoen duurzame woningen die 3 à 4 keer meer stroom gebruiken dan woningen met een aardgasaansluiting en voor een deel worden aangesloten op warmtenetten.

Bien: “Alliander heeft een gezonde financiële positie. Op weg naar de toekomst wil Alliander deze positie ook behouden. Daarom zijn maatregelen nodig om financieringsruimte te creëren voor de benodigde investeringen. Momenteel zijn we in gesprek met onze aandeelhouders en wordt onderzocht welke vorm van kapitaalverstrekking het beste aansluit. In 2021 verwacht Alliander concrete afspraken te kunnen maken.”

Voor meer informatie zie het Alliander jaarverslag 2020.