Green Finance Framework

Bijgaand de allocatietabel per 30 juni 2021. Dit is de geactualiseerde versie van de tabel zoals opgenomen in het Green Finance Report 2020 van 15 september 2020. Download hier het Green Finance Framework (GFF).

Allocatietabel: aanwending van de opbrengsten uit groene financiering
€ miljoen
Netto boekwaarde Wegingsfactor Gewogen bedrag
Elektriciteitsnetwerk (distributienet en aansluitingen) 3.308 26,2% 867
Totaal hernieuwbare energie 3.308 26,2% 867
Slimme meters 535 100,0% 535
Glasvezel netwerk 51 100,0% 51
Totaal energie-efficiëntie 586 100,0% 586
Kantoor Duiven 68 100,0% 68
Totaal duurzame gebouwen 68 100,0% 68
Totaal portefeuille groene activa 1.521

 

€ miljoen Instrument (ISIN) Uitgiftedatum Afloopdatum Hoofdsom
Groene obligatielening XS1400167133 22-04-2016 22-04-2026 300
Groene obligatielening XS2014382845 24-06-2019 24-06-2032 300
Groene onderhandse lening XS2152901315 08-04-2020 08-04-2035 100
Groene obligatielening XS2187525949 10-06-2020 10-06-2030 500
Totaal groene financiering 1.200

De tabel geeft aan dat de netto boekwaarde van groene activa per 30 juni 2021 € 1.521 miljoen bedraagt. Dit betekent een toename van € 49 miljoen sinds 31 december 2020. Hierdoor is per 30 juni 2021 voor ultimo € 321 miljoen aan groene financieringsruimte beschikbaar.

De wegingsfactor voor de activacategorie hernieuwbare energie is per 31 december 2020 vastgesteld op 26,2% (bron: energieopwek.nl). Dit betreft het aandeel hernieuwbare opwek in de totale productiecapaciteit voor elektriciteit in Nederland. Er is voor gekozen om niet ons volledige elektriciteitsnet in aanmerking te laten komen voor groene financiering maar slechts het deel dat wordt ingezet om groene stroom te distribueren.