Green Finance Framework

Bijgaand de allocatietabel per ultimo 2021. Dit is de geactualiseerde versie van de tabel zoals opgenomen in het Green Finance Report 2020 van 15 september 2020. Download hier het Green Finance Framework (GFF).

Allocatietabel: aanwending van de opbrengsten uit groene financiering
€ miljoen
Netto boekwaarde Wegingsfactor Gewogen bedrag
Elektriciteitsnetwerk (distributienet en aansluitingen) 3.537 33% 1.181
Totaal hernieuwbare energie 3.537 33% 1.181
Slimme meters 530 100,0% 530
Glasvezel netwerk 67 100,0% 67
Totaal energie-efficiëntie 580 100,0% 580
Kantoor Duiven 67 100,0% 67
Totaal duurzame gebouwen 67 100,0% 67
Totaal portefeuille groene activa 1.828

 

€ miljoen Instrument (ISIN) Uitgiftedatum Afloopdatum Hoofdsom
Groene obligatielening XS1400167133 22-04-2016 22-04-2026 300
Groene obligatielening XS2014382845 24-06-2019 24-06-2032 300
Groene onderhandse lening XS2152901315 08-04-2020 08-04-2035 100
Groene obligatielening XS2187525949 10-06-2020 10-06-2030 500
Totaal groene financiering 1.200

De tabel geeft aan dat de netto boekwaarde van groene activa per 31 december 2021 € 1.828 miljoen bedraagt. Dit betekent een toename van € 356 miljoen sinds 31 december 2020. Hierdoor is per ultimo € 628 miljoen aan groene financieringsruimte beschikbaar.

De wegingsfactor voor de activacategorie hernieuwbare energie is per ultimo vastgesteld op 33,4% (bron: energieopwek.nl). Dit betreft het aandeel hernieuwbare opwek in de totale productiecapaciteit voor elektriciteit in Nederland. Er is voor gekozen om niet ons volledige elektriciteitsnet in aanmerking te laten komen voor groene financiering maar slechts het deel dat wordt ingezet om groene stroom te distribueren.