Alliander pand Duiven

Financiële programma's

Afhankelijk van de aard, de looptijd en het doel van de benodigde financiering maakt Alliander gebruik van diverse financieringsinstrumenten. De voornaamste financieringsbronnen voor Alliander zijn:

Euro Medium Term Note (EMTN): maximaal EUR 3.000.000.000

Het EMTN programma maakt de uitgifte mogelijk van obligaties met looptijden van langer dan twee jaar in verschillende valuta’s en met een maximale totale hoofdsom aan uitstaande obligaties van EUR 3.000.000.000. Nadere informatie over de obligaties die in het kader van dit programma zijn uitgegeven is te vinden onder ‘Obligaties’.

Begeleidende bank: Citigroup. Dealers: BNP Paribas, Citigroup, ING, Morgan Stanley, NatWest Markets en Rabobank.

Euro Commercial Paper (ECP): maximaal EUR 1.500.000.000

Op basis dit programma kan Alliander schuldpapier uitgeven met een looptijd van één dag tot twee jaar, luidend in een aantal valuta’s. De maximale totale hoofdsom van de uitstaande schuldpapieren bedraagt EUR 1.500.000.000.

Begeleidende bank: Citi. Dealers: Citi, ING Wholesale Banking, Rabobank International en BNP Paribas.

Lening Europese Investeringsbank (EIB): EUR 300,000,000

The EIB lening is op 21 juli aan Alliander beschikbaar gesteld. In 2017 en 2018 wordt het volledige bedrag in drie trekkingen opgenomen met aflossing ineens in 2031. De opbrengsten van de lening zullen exclusief worden aangewend ter financiering van een deel van de vernieuwing en uitbreiding van het distributienetwerk van Liander.

Onderhandse leningen

Alliander heeft een aantal leningen uitstaan bij banken, gemeentes en provincies.

Gecommitteerde back-up kredietfaciliteit: EUR 600.000.000

Deze gecommitteerde kredietfaciliteit van EUR 600.000.000 heeft een looptijd tot eind juli 2023 en kan worden gebruikt voor de financiering van de algemene bedrijfsvoering. De faciliteit dient als back-up faciliteit en is sinds de startdatum niet gebruikt. In 2018 heeft Alliander een optie om de looptijd met een jaar te verlengen.

De banken die betrokken zijn bij deze kredietfaciliteit zijn BNP Paribas, NatWest Markets, Citibank, ING Bank, Rabobank en Morgan Stanley Bank.

Downloads