Naar nieuwsoverzicht

Snel zekerheid nodig bij cruciale stap financiering netwerkbedrijven

13 juli 2022
Alliander, Enexis en Stedin verwelkomen het voornemen van de ministers Kaag en Jetten om een kapitaalstorting en daarmee aandeelhouderschap door de Staat in de netwerkbedrijven verder uit te werken zoals staat in de brief die vandaag door de beide ministers is verstuurd aan de Tweede Kamer. Hiermee wordt een cruciale stap gezet om te komen tot een structurele oplossing voor de kapitaalbehoefte van de netwerkbedrijven. Dit is nodig om te voorkomen dat investeringen in het elektriciteitsnet en daarmee het slagen van de energie- en klimaattransitie, maar ook het kunnen aansluiten van onder meer bedrijven, nieuwbouwwoningen en scholen verder onder druk komen te staan. Er moet duidelijkheid komen over de voorwaarden die het Rijk stelt aan participatie, daarover gaan de netwerkwerkbedrijven en hun aandeelhouders in gesprek met het Rijk. Er is snel zekerheid nodig.

Nederland is bezig met de uitvoering van het Klimaatakkoord, het faciliteren van de economische groei en het aansluiten van nieuwe woningen. De urgentie is hoog om de doelen te behalen. Temeer omdat we in Nederland in een energiecrisis zitten die versnelling van de energietransitie vraagt. De economische groei, digitalisering en de daarmee toenemende vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet gaan snel. Op steeds meer plekken loopt het net vol en kunnen ondernemers niet meer aangesloten worden. Om het netwerk uit te breiden en de nodige ruimte op het net te creëren, moeten Alliander, Stedin en Enexis op basis van het Klimaatakkoord 30 miljard euro tot 2030 investeren. Aanvullende ambities zoals FIT 55, RepowerEurope of de vergoedingen voor congestiemanagement zullen dit bedrag nog groter maken.

Kapitaalbehoefte netwerkbedrijven

Om de investeringen te kunnen doen lenen netwerkbedrijven geld op de kapitaalmarkt. Volgens het huidige reguleringsmodel verdienen de netwerkbedrijven deze investeringen over een periode van 40 jaar terug. Door de stijging aan investeringen betekent dit dat de netwerkbedrijven al een aantal jaren forse negatieve kasstromen zien en dit zal voorlopig blijven bestaan; er gaat structureel meer geld uit, dan er binnen komt om alle benodigde investeringen te kunnen realiseren. Om financieel gezond te blijven en kapitaal van investeerders op de markt aan te kunnen blijven trekken, (vreemd vermogen) moeten de netwerkbedrijven hun eigen vermogenspositie versterken. De te verwachte gezamenlijke kapitaalbehoefte van Alliander, Enexis en Stedin wordt door het Rijk geschat op circa 4,5 miljard euro tot en met 2027. 

De netwerkbedrijven en hun aandeelhouders zijn een paar jaar geleden al gestart met het zoeken naar oplossingen om de kapitaalbehoefte het hoofd te bieden. Zo zijn er bij de netwerkbedrijven voor honderden miljoenen euro’s aan kosten bespaard door efficiënter te werken. Daarnaast hebben provinciale en gemeentelijke aandeelhouders het kapitaal van de drie netwerkbedrijven gezamenlijk voor 1,3 miljard euro versterkt. De netwerkbedrijven en haar aandeelhouders kijken ook naar het Rijk om een rol te pakken als centrale opdrachtgever in de energietransitie. 

Walter Bien, CFO Alliander: “De komende jaren moeten de netwerkbedrijven miljarden investeren om het energienet verder aan te passen. Om het geld dat daarvoor nodig is onder gunstige voorwaarden te kunnen lenen, is extra eigen vermogen noodzakelijk. Ik ben dan ook blij dat het kabinet een kapitaalstorting en daarmee aandeelhouderschap door de Staat als onderdeel van een oplossing uitwerkt. Daarmee voorziet zij in de kapitaalbehoefte die Alliander, Enexis en Stedin de komende jaren hebben.” 

Snel zekerheid nodig

De behoefte aan extra eigen vermogen en de snelheid die geboden is, verschilt per netwerkbedrijf. Bij Stedin is het meeste tempo nodig. Om de benodigde investeringen op peil te houden heeft zij nog dit jaar zekerheid nodig voor versterking van het eigen vermogen per 2023.