Omgevings-management

Alliander is een maatschappelijk betrokken organisatie. Bij de voorbereiding en uitvoering van onze projecten betrekken we ook altijd intensief onze stakeholders. Waar het gaat om de uitbreiding en aanpassing van infrastructurele projecten zoeken we naar draagvlak met de omgeving. En verder dragen we bij aan verantwoorde initiatieven en netwerken.

Windparken, zonnepanelen, boven- en ondergrondse infrastructuur: de komende jaren gaat Nederland behoorlijk op de schop om de energietransitie letterlijk vorm te geven. En dat betekent: zaken doen met de omgeving, want iedereen wil duurzame energie, maar niet in z’n achtertuin.

Niemand zit te wachten op de zichtbare gevolgen van de energietransitie in de directe omgeving. Het vanaf de start betrekken van alle partijen, zal meer dan ooit nodig zijn om de energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar te houden. Om het noodzakelijke omgevingsmanagement te verbeteren, is Alliander een van de initiatiefnemers van een lerend platform. Ook de rijksoverheid en enkele maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken.

Meekijken en leren van elkaar
De deelnemers aan platform LEO zijn zeer divers: van grote energiebedrijven tot lokale coöperaties.  Samen kennen ze alle aspecten van omgevingsmanagement. Binnen het platform  geven ze elkaar inzicht in de toepassing en de resultaten daarvan. Dat geldt voor de aanpak buiten, dus richting de samenleving, maar zeker ook voor de noodzakelijke veranderingen die binnen organisaties nodig zijn om omgevingsmanagement te laten slagen.

Lokale invulling omgevingsmanagement
Alliander maakt al veel werk van omgevingsmanagement. Zo vindt er actieve burgerparticipatie plaats bij grote projecten en zijn speciale omgevingsmanagers  in dienst om de omgeving zo goed mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Voorbeelden van participatie zijn inloopavonden, inspraakmomenten en rondetafelsessies op in voorbereiding bij nieuwe projecten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met bijvoorbeeld lokale overheden.

Bijdragen aan maatschappelijke dialoog en participatie

Los van de infrastructurele uitbreidingen, zijn er genoeg andere vraagstukken waarbij we onze omgeving betrekken. Hoe helpen we klanten bij de omschakeling naar duurzame energiebronnen? Hoe zorgen we voor een laadnetwerk voor elektrisch vervoer in heel Europa? Welke ICT en sensoren zijn nodig om onze energienetten betrouwbaar en betaalbaar te houden?

We participeren actief in netwerken en partnerships om op deze manier samen te werken aan de uitdagingen die bijvoorbeeld de energietransitie met zich meebrengt. Een volledig overzicht van onze interactie met stakeholders vindt u in ons jaarverslag.