Externe accountant

De externe accountant voert de controle uit op geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van Alliander en de dochterondernemingen. De externe accountant stelt onder meer het accountantsverslag en de managementletter op en hij verstrekt de controleverklaring bij de jaarrekening van Alliander.

De jaarrekening van Alliander N.V. wordt met ingang van het boekjaar 2016 gecontroleerd door:

Deloitte Accountants B.V.
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam

De externe accountant woont in principe alle vergaderingen van de Auditcommissie bij. De externe accountant is ook aanwezig bij de vergadering van de Raad van Commissarissen, waarin het verslag van de externe accountant over de controle van de jaarrekening wordt besproken en de jaarrekening wordt ondertekend. Tevens woont hij de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin de halfjaarcijfers aan de orde komen. Tot slot woont de externe accountant ook de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij, waarin hij over zijn controlewerkzaamheden en over zijn verklaring bij de jaarrekening kan worden bevraagd.

Functioneren en benoeming

De Auditcommissie rapporteert jaarlijks aan de Raad van Commissarissen over het functioneren van en de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant. De Auditcommissie geeft advies aan de Raad van Commissarissen over de voordracht van benoeming of herbenoeming danwel ontslag van de externe accountant en bereidt de selectie van de externe accountant voor.

Bij voornoemde werkzaamheden betrekt de Auditcommissie de observaties van de Raad van Bestuur. Mede op grond hiervan bepaalt de Raad van Commissarissen zijn voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot benoeming van de externe accountant. De belangrijkste conclusies van de Raad van Commissarissen over de voordracht en de uitkomsten van het selectieproces van de externe accountant worden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders meegedeeld.