Alliander vraagt aandeelhouders om kapitaalversterking voor energietransitie

31 mei 2021
Netwerkbedrijf Alliander heeft vandaag haar aandeelhouders een financiële bijdrage van € 600 miljoen gevraagd om daarmee het eigen vermogen te versterken. Deze kapitaalversterking is nodig om te kunnen blijven investeren in de energietransitie. Dit doet Alliander vanuit het maatschappelijke belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden.

De energietransitie versnelt en leidt tot meer duurzame lokaal opgewekte energie en een groeiende vraag naar elektrisch vermogen. Dit maakt het noodzakelijk om de capaciteit van de elektriciteitsnetten te verzwaren en uit te breiden, zodat ook in de toekomst alle windmolens, zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen kunnen worden aangesloten. Alliander werkt volop mee aan een verdere verduurzaming van de energievoorziening. In de komende 10 jaar wordt hiervoor evenveel werk verzet als in de afgelopen 40 jaar. De komende jaren investeert Alliander tot ongeveer € 1,2 miljard per jaar in haar energienetten. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen jaren.​

Voldoende eigen vermogen​

Alliander heeft op dit moment een gezonde financiële positie. Echter, om de voor de energietransitie benodigde investeringen te kunnen blijven doen en tegelijkertijd financieel gezond te blijven, moet het eigen vermogen van Alliander worden versterkt. Voldoende eigen vermogen is belangrijk om een solide kredietwaardigheid te behouden, zodat blijvend tegen gunstige tarieven kan worden geleend op de kapitaalmarkt.​ Samen met de grootste aandeelhouders van Alliander is het afgelopen jaar verkend op welke wijze het eigen vermogen kan worden versterkt.

Kapitaalversterking ​

Gegeven de enorme investeringen die op Alliander afkomen, is op basis van de gesprekken met de grootste aandeelhouders geconcludeerd dat uitgifte van een reverse converteerbare hybride obligatielening van € 600 miljoen noodzakelijk en wenselijk is. Een dergelijke lening telt bij de beoordeling van de kredietwaardigheid al voor 50% mee als eigen vermogen. Daarnaast heeft Alliander het recht om onder voorwaarden de lening te zijner tijd geheel of gedeeltelijk om te zetten in aandelen. “Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze vorm van versterking van ons eigen vermogen een financieel interessante propositie aan onze aandeelhouders voorleggen. Hiermee geven Alliander en haar aandeelhouders samen verder invulling aan de benodigde investeringen voor de energietransitie ”, zegt Walter Bien, CFO van Alliander over de gevraagde kapitaalversterking.

Meerdere sporen ​

Om de toekomstige financiële uitdagingen te kunnen opvangen, heeft Alliander verschillende sporen ingezet. Naast het financieringsverzoek aan de aandeelhouders blijft Alliander werken aan een wendbare, slagvaardige en kostenefficiënte organisatie. Zo is de interne bedrijfsvoering aangepast en is er continue aandacht voor zowel het verlagen van de kosten als het verhogen van de productiviteit.  Daarnaast worden gesprekken gevoerd met de  Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK) over mogelijke oplossing voor het bredere financieringsprobleem in de sector.

​De komende maanden beraden de individuele aandeelhouders zich op hun eventuele participatie in de reverse converteerbare hybride obligatielening. De formele uitgifte hiervan is voorzien voor december 2021.​

Financieel beleid Alliander

Het financiële beleid van Alliander is en blijft er op gericht om minimaal een solide A rating te behouden. Om de financiële ruimte die binnen dit kader beschikbaar is beter te kunnen benutten, zijn enkele aanpassingen gedaan. Deze zijn terug te vinden op https://www.alliander.com/nl/investor-relations/financieel-beleid/.

Alliander ​

Alliander is een energienetwerkbedrijf. Met onze 7.000 vakmensen onderhouden en vernieuwen we het energienet. Daarnaast bedenken en realiseren we innovatieve oplossingen voor complexe energievraagstukken. Zo maken we samen het energienet in een groot deel van Nederland klaar voor de toekomst. Als onafhankelijke partij geven wij klanten en overheden inzichten die hen helpen bij de ontwikkeling van hun energievoorziening. Dit doen we vanuit het maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Netbeheerder Liander, onderdeel van Alliander, heeft de wettelijke taak het gas-en elektriciteitsnet te beheren en te ontwikkelen. De andere bedrijven binnen Alliander dragen met producten en diensten bij aan een toekomstbestendig energienet. Met onze kennis en kunde helpen we Nederland de juiste keuzes te maken in de energietransitie.​