€ miljoen tenzij anders vermeld Boekjaar 2019 Boekjaar 2018
Financiën
Netto-omzet 1.930 1.920
Overige baten 40 148
Bedrijfskosten 1.591 1.572
Bedrijfsresultaat 379 496
Resultaat na belastingen 253 334
Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten en fair value-mutaties 402 394
Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value-mutaties 267 261
Investeringen in materiële vaste activa 834 731
Kasstroom uit operationele activiteiten 638 638

 

31-12-2019 31-12-2018
Totaal activa 8.791 8.345
Totaal eigen vermogen 4.224 4.129
Nettoschuldpositie1 2.223 1.907

 

€ miljoen tenzij anders vermeld Boekjaar 2019 Boekjaar 2018
 Ratio
 FFO / nettoschuldpositie2 29,0% 32,2%
 Rentedekking3 13,3 12,9
 Nettoschuldpositie / (nettoschuldpositie + eigen vermogen) 36,5% 33,8%
 Solvabiliteit4 55,6% 57,3%

 

Boekjaar 2019 Boekjaar 2018
Medewerkers
Aantal eigen medewerkers (in FTE) 5.703 5.712
Klanten
Klantgemak consumentenmarkt (Netto Effort Score)  55% 50%
Klantgemak zakelijke markt (Netto Effort Score) 33% 38%
Uitvalduur elektriciteit (in minuten)5 21,9 30,6

Toelichting

  1. De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen en beleggingen die vrij ter beschikking staan.
  2. De ratio Funds From Operations (FFO) / netto schuldpositie betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties, de bijzondere posten en fair value-mutaties, verhoogd met afschrijvingen en amortisaties op de materiële en immateriële vaste activa en gedeeld door de netto schuldpositie.
  3. De ratio rentedekking betreft het resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatentie en de bijzondere posten en fair value-mutaties, verhoogd met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties.
  4. Onder solvabiliteit wordt verstaan het eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar gedeeld door het balanstotaal minus de vooruit ontvangen opbrengsten.
  5. De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In de gereguleerde rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Alliander eigenaar is wel meegenomen.

Heeft u nog vragen?
Ik help u graag verder

Enno Dykmann
Manager Treasury