Kerncijfers van Alliander

€ miljoen tenzij anders vermeld Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Financiën
Netto-omzet 2.009 1.930
Overige baten 46 40
Bedrijfskosten 1.736 1.591
Bedrijfsresultaat 319 379
Resultaat na belastingen 224 253
Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten en fair value-mutaties 338 402
Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value-mutaties 221 267
Investeringen in materiële vaste activa 890 834
Kasstroom uit operationele activiteiten 634 638

 

31-12-2020 31-12-2019
Totaal activa 9.422 8.791
Totaal eigen vermogen 4.328 4.224
Nettoschuldpositie1 2.507 2.223

 

€ miljoen tenzij anders vermeld Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
 Ratio
 FFO / nettoschuldpositie2 24,1% 29,0%
 Rentedekking3 14,2 13,3
 Nettoschuldpositie / (nettoschuldpositie + eigen vermogen) 38,7% 36,5%
 Solvabiliteit4 53,1% 55,6%

 

Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Medewerkers
Aantal eigen medewerkers (in FTE) 5.881 5.703
Klanten
Klantgemak consumentenmarkt (Netto Effort Score)  54% 55%
Klantgemak zakelijke markt (Netto Effort Score) 35% 33%
Uitvalduur elektriciteit (in minuten)5 23,2 21,9

Toelichting

  1. De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen en beleggingen die vrij ter beschikking staan.
  2. De ratio Funds From Operations (FFO) / netto schuldpositie betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties, de bijzondere posten en fair value-mutaties, verhoogd met afschrijvingen en amortisaties op de materiële en immateriële vaste activa en gedeeld door de netto schuldpositie.
  3. De ratio rentedekking betreft het resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatentie en de bijzondere posten en fair value-mutaties, verhoogd met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties.
  4. Onder solvabiliteit wordt verstaan het eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar gedeeld door het balanstotaal minus de vooruit ontvangen opbrengsten.
  5. De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Alliander eigenaar is niet meegenomen.

Heeft u nog vragen?
Ik help u graag verder

Enno Dykmann
Manager Treasury