€ miljoen tenzij anders vermeld Boekjaar 2018 Boekjaar 2017
Financiën
Netto-omzet 1.920 1.697
Overige baten1 148 43
Bedrijfskosten 1.572 1.535
Bedrijfsresultaat 496 305
Resultaat na belastingen 334 203
Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten en fair value- mutaties 394 309
Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value-mutaties 261 206
Investeringen in materiële vaste activa 731 666
Kasstroom uit operationele activiteiten 638 454

 

31-12-2018          31-12-2017         
Totaal activa 8.345 8.069
Totaal eigen vermogen 4.129 3.942
Nettoschuldpositie 2 1.907 1.888

 

€ miljoen tenzij anders vermeld Boekjaar 2018 Boekjaar 2017
 Ratio
 ROIC 3
4,6 %
4,6 %
 FFO / nettoschuldpositie 4
32,2 % 27,4 %
 Rentedekking 5
12,9
10,2
 Nettoschuldpositie / (nettoschuldpositie + eigen  vermogen)
33,8 % 34,4 %
 Solvabiliteit 6
57,3 % 56,7 %

 

€ miljoen tenzij anders vermeld Boekjaar 2018 Boekjaar 2017
Medewerkers
Aantal medewerkers (in FTE) 5.712 5.719
Klanten
Klantgemak consumentenmarkt (Netto Effort Score)  50 % 47 %
Klantgemak zakelijke markt (Netto Effort Score) 38 % 39 %
Uitvalduur elektriciteit (in minuten)7 30,6 20,9

 

Toelichting

  1. Als gevolg van de implementatie van IFRS 15 vanaf 1 januari 2018 zijn de amortisaties van de aansluitbijdragen geherrubriceerd van de Overige baten naar de Netto-omzet. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn aangepast.
  2. De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen en beleggingen die vrij ter beschikking staan.
  3. De return-on-invested-capital (ROIC) betreft het 12-maands bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair valuemutaties, aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en belastingen, gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerde vermogen (= som boekwaarde immateriële, materiële en financiële vaste activa en werkkapitaal minus vooruitontvangen opbrengsten).
  4. De ratio Funds From Operations (FFO) / netto schuldpositie betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties, de bijzondere posten en fair value-mutaties, verhoogd met afschrijvingen en amortisaties op de materiële en immateriële vaste activa en gedeeld door de netto schuldpositie.
  5. De ratio rentedekking betreft het resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatentie en de bijzondere posten en fair value-mutaties, verhoogd met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties.
  6. Onder solvabiliteit wordt verstaan het eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar gedeeld door het balanstotaal minus de vooruit ontvangen opbrengsten.
  7. De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In de gereguleerde rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Alliander eigenaar is wel meegenomen.

Heeft u nog vragen?
Ik help u graag verder

Enno Dykmann
Manager Treasury