Corporate governance

De Nederlandse corporate governance code (hierna: de Code) richt zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen en geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking en bestuur. Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en verantwoording.

Als grote publieke onderneming met een belangrijke maatschappelijke rol in de Nederlandse samenleving hecht Alliander aan een goede governancestructuur. Om die reden past Alliander, hoewel de aandelen van Alliander niet aan een beurs zijn genoteerd, vrijwillig de Code toe.

Alliander hanteert een corporate governance beleid dat in lijn is met de geactualiseerde Code, die sinds 1 januari 2023 van kracht is. De geactualiseerde Code is net als zijn voorganger gebaseerd op het principe ‘pas toe of leg uit’. Alliander wijdt een apart hoofdstuk in zijn jaarverslag aan de hoofdlijnen van zijn corporate governancestructuur. Een compleet ‘pas toe of leg uit’-overzicht van hoe Alliander de bepalingen van de Code naleeft treft u onderstaand aan. De volledige tekst van de Code is beschikbaar op www.mccg.nl.

 

Governance structuur

Alliander N.V. (Alliander) is een naamloze vennootschap volgens Nederlands recht met een volledig structuurregime. Alle aandelen van Alliander zijn in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. Bepalend voor de governancestructuur van Alliander zijn de wettelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht, inclusief het structuurregime, de statuten van de vennootschap en diverse interne regelingen en richtlijnen. Ook de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 bevatten bepalingen die van invloed zijn op de governance van Alliander. Daarnaast is de Nederlandse Corporate Governance Code van belang en de reglementen van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en zijn commissies.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?
Ik help u graag verder

Miranda de Bliek
Manager Corporate Governance