Corporate governance

De Nederlandse corporate governance code (hierna: de Code) richt zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen en geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking en bestuur. Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en verantwoording.

Als energienetwerkbedrijf met een belangrijke maatschappelijke rol in de Nederlandse samenleving onderschrijven wij het belang van openheid, goede ‘checks and balances’ en transparantie. Om die reden past Alliander, hoewel de aandelen van Alliander niet aan een beurs zijn genoteerd, vrijwillig de Code toe.

Alliander hanteert een corporate governance beleid dat in lijn is met de herziene Code, zoals deze vanaf 1 januari 2017 van kracht werd. De herziene Code is net als zijn voorganger gebaseerd op het principe ‘pas toe of leg uit’. Alliander wijdt een apart hoofdstuk in zijn jaarverslag aan zijn corporate governance structuur en de naleving van de Code. Een compleet ‘pas toe of leg uit’-overzicht met betrekking tot de wijze waarop Alliander de Code toepast treft u onderstaand aan. De volledige tekst van de Code is beschikbaar op www.mccg.nl.

Governance structuur

Alliander N.V. (Alliander) is een naamloze vennootschap volgens Nederlands recht met een volledig structuurregime. De aandelen van Alliander zijn in handen van 76 Nederlandse provincies en gemeenten. De governance structuur is gebaseerd op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Code, de statuten van de vennootschap en diverse interne reglementen. In 2017 zijn de reglementen van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen, de Auditcommissie en de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie aangepast aan de herziene Code. Ook in de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 staan diverse bepalingen die van invloed zijn op de governance van de onderneming.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?
Ik help u graag verder

Miranda de Bliek
Manager Corporate Governance