Kerncijfers uit het
Alliander jaarverslag

Alliander hecht veel waarde aan transparantie. Hier publiceren wij onze kerncijfers. Een volledig overzicht vindt u in het Alliander jaarverslag.

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020
Financiën
Netto-omzet 2.120 2.009
Overige baten 61 46
Bedrijfskosten 1.827 1.736
Bedrijfsresultaat 354 319
Resultaat na belastingen 242 224
Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten en fair value-mutaties 350 338
Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value-mutaties 230 221
Investeringen in materiële vaste activa 1.014 890
Kasstroom uit operationele activiteiten 664 634

 

31-12-2021 31-12-2020
Totaal activa 10.209 9.422
Totaal eigen vermogen 4.470 4.328
Nettoschuldpositie1 2.559 2.507

 

€ miljoen tenzij anders vermeld Boekjaar 2021 Boekjaar 2020
 Ratio
 FFO / nettoschuldpositie2 25,8% 24,1%
 Rentedekking3 17,2 14,2
 Nettoschuldpositie / (nettoschuldpositie + eigen vermogen) 36,7% 38,7%
 Solvabiliteit4 53,8% 53,1%

 

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020
Medewerkers
Aantal eigen medewerkers (in FTE) 5.991 5.881
Klanten
Klantgemak consumentenmarkt (Netto Effort Score)  51% 54%
Klantgemak zakelijke markt (Netto Effort Score) 38% 35%
Uitvalduur elektriciteit (in minuten)5 20,9 23,2

Toelichting kerncijfers (Alliander jaarverslag)

  1. De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen en beleggingen die vrij ter beschikking staan.
  2. De ratio Funds From Operations (FFO) / netto schuldpositie betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties, de bijzondere posten en fair value-mutaties, verhoogd met afschrijvingen en amortisaties op de materiële en immateriële vaste activa en gedeeld door de netto schuldpositie.
  3. De ratio rentedekking betreft het resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatentie en de bijzondere posten en fair value-mutaties, verhoogd met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties.
  4. Onder solvabiliteit wordt verstaan het eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar gedeeld door het balanstotaal minus de vooruit ontvangen opbrengsten.
  5. De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Alliander eigenaar is niet meegenomen.

Investor relations

Heeft u nog vragen?
Ik help u graag verder

Enno Dykmann
Manager Treasury